РОЗРОБКА УСПІШНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ДОРОГОВКАЗИ І ОБМЕЖЕННЯ
PDF

Ключові слова

бізнес-стратегія; внутрішнє середовище; зовнішнє конкурентне оточення; теорія системних обмежень; lean-система; стратегія «блакитного океану»

Як цитувати

Кулініч, Т., & Тимчина, Ю. (2019). РОЗРОБКА УСПІШНОЇ БІЗНЕС-СТРАТЕГІЇ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ДОРОГОВКАЗИ І ОБМЕЖЕННЯ. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (7), 11-14. https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.002

Анотація

Розглянуті внутрішні і зовнішні обмеження і дороговкази, які будуть характерними і доцільними для розробки і реалізації успішної бізнес-стратегії комерційного підприємства, пов’язані з наявними в нього ресурсами, з підказками і лімітами, заданими оточенням. Виділені базові елементи бізнес-стратегії для підприємств вказаної сфери діяльності. Висновки і пропозиції авторів спираються на теорію системних обмежень, метод lean-систем, основи формування конкурентної стратегії «блакитного океану».

https://doi.org/10.36074/2617-7064.07.00.002
PDF

Посилання

Порохня, В. М., Безземельна, Т. О. & Кравченко, Т. А. (2012). Стратегічне управління. Київ: Центр учбової літератури.

Довгань, Л. Є., Каракай, Ю. В. & Артеменко, Л. П. (2009). Стратегічне управління. Київ: Центр навчальної літератури.

Кіндрацька, Г. І. (2010). Стратегічний менеджмент. Київ: Знання.

Дикань, В. Л., Зубенко, В. О., Маковоз, О. В., Токмакова, І. В. & Шраменко. О. В. (2013). Стратегічне управління. Київ: ЦУЛ.

Череп, А. В. & Сучков, А. В. (2011). Стратегічне планування і управління. Київ: Кондор.

Попов, С. А. (2018). Стратегический менеджмент: актуальный курс. Москва: Издательство Юрайт. Вилучено з https://biblio-online.ru/bcode/412925.

Адаменко, А. А. (2016). Особенности смены модели роста на мезо-уровне применительно к малому и среднему бизнесу. Бизнес в законе: Экономико-юридический журнал, (4), 13-16. Вилучено з https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-smeny-modeli-rosta-na-mezo-urovne-primenitelno-k-malomu-isrednemu-biznesu.

Краснокутська, Н. С. (2012). Управління потенціалом торговельного підприємства. Харків: Вид-во ХДУХТ.

Рильська, Н. В. (2009). Бізнес-стратегії підприємства роздрібної торгівлі: особливості та підходи до формування. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, (2), 353-361.Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_2_52.

Краснокутська, Н. С. & Лачкова, В. М. (2013). Оцінка втрат ресурсного потенціалу в процесі управління комерційним ризиком підприємств торгівлі. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, Сер. Економічні науки, (1), 106-109. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2013_1_22.

Романенко, О. О. (2016). Еволюція підходів до стратегічного управління розвитком підприємства. Управління розвитком, (4), 117–123. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2016_4_19.

Ракоцило, О. (2010). Ресурсні стратегії управління: аналіз сучасних концепцій. Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-ту держ. упр., (2), 56-58. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2010_2_18.

Хоменко, О. І. (2015). Види стратегій та інструментарій формування стратегії розвитку підприємства.

Управління розвитком: зб. наук. пр. Харків. нац. екон. ун-ту ім. С. Кузнеця, (3), 131-137. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2015_3_23.

Свірідова, С. С. & Стойловська, О. М. (2014). Стратегічне управління як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Економічні науки: Вісник Хмельницького національного університету, (3). 216-218. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2014_3(3)__48.

Чорна, Л. О. & Чорна, Н. Ю. (2015). Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємства –система взаємозв’язку якісних та кількісних показників розвитку. Інвестиції: практика та досвід, (3),15-18. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_3_5.

Морохова, В. & Василик, Н. (2012). Методичні підходи до проведення стратегічного аналізу. Економічний аналіз: зб. наук. пр., (11), 31-35. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_11(1)__8.

Шрагенхайм, Э. (2014). Теория ограничений в действии: Системный подход к повышению эффективности компании. Москва: Альпина Паблишер.

Детмер, У. (2010). Теория ограничений Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию (пер. с англ.). Москва: «Альпина Паблишер», 2010.

Лисицин, В. Д., Лисенко, О. І. & Вовк, Ю. С. (2009). Роль “ощадливого виробництва” в діяльності підприємства. Вісник НТУУ “КПІ”, (1), 39–61.

Адаменко, А. (2014). Бережливое производство: философия успеха. ИТМ. Информационные технологии для менеджмента, (3), 15-18.

Чан Ким, В. & Моборн, Р. (2017). Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других игроков (пер. с англ.). Москва: Манн, Иванов и Фербер.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 135 | Завантажень: 118 |