ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
PDF

Ключові слова

домашнє насильство; обмежувальні заходи; обмежувальний припис; насильство щодо дітей; кримінальна відповідальність.

Як цитувати

Мельянков, В., & Усатий, Г. (2020). ПРОБЛЕМАТИКА КРИМІНАЛІЗАЦІЇ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (10), 91-99. https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.018

Анотація

Стаття присвячена пошуку шляхів вдосконалення правових механізмів протидії та запобігання домашньому насильству зі врахуванням особливостей цього правопорушення. На початку статті розкривається концептуальна різниця між підходами Всесвітньої організації охорони здоров’я та Американської асоціації психологів щодо домашнього насильства, а також надається характеристика особливостей поведінки потерпілих від домашнього насильства. Далі досліджується актуальна вітчизняна нормативно-правова база, присвячена протидії домашньому насильству: Кримінальний кодекс, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». На підставі проведеного дослідження пропонуються зміни у чинному законодавстві, зокрема зміни статті 126-1 Кримінального кодексу (Домашнє насильство), доповнення Кримінального кодексу статтею 126-2 (Домашнє насильство щодо дитини), синтез обмежувального припису та обмежувальних заходів в єдиний інститут.

https://doi.org/10.36074/2617-7064.10.018
PDF

Посилання

Пояснювальна записка від 12.07.2016 та 02.11.2016 до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами». (2016). Вилучено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59648

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція) Довідник Для членів парламенту (переклад на українську мову). (2014). Вилучено з https://rm.coe.int/1680096e45

American Psychological Association. (1996). Violence and the Family: Report of the American Psychological Association Presidential Task Force on Violence and the Family. Вилучено з https://books.google.com.ua/books/about/Violence_and_the_Family.html?id=rRUEAQAAIAAJ&redir_esc=y

World Health Organization. (2002). World report on violence and health: summary. Вилучено з https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf

Lenore E. Walker (1999). Psychology and Domestic violence around the world. Вилучено з https://www.researchgate.net/publication/232490035_Psychology_and_domestic_violence_around_the_world

LB.ua. (2019). Игорь Клименко: «Полиция в политике принимать участие не будет». Вилучено з https://lb.ua/news/2019/10/07/439088_igor_klimenko_politsiya_politike.html?fbclid=IwAR3- RHRUpDt5OZDgKlX2B29seE_2OEp715F8-mp7BmtRk5vEnLmPKs7rR_U

Герасименко, Г.В. (2018). Проблеми реагування правоохоронних органів на домашнє насильство крізь призму громадської думки. Демографія та соціальна економіка. (1). 43–57. Вилучено з https://lb.ua/news/2019/10/07/439088_igor_klimenko_politsiya_politike.html?fbclid=IwAR3- RHRUpDt5OZDgKlX2B29seE_2OEp715F8-mp7BmtRk5vEnLmPKs7rR_U

Кримінальний кодекс України (Закон України). № 2341-III. (2019). Вилучено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Кодекс України про адміністративні правопорушення (Закон України). № 80731-X. (2019). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

ЮрФакт. (2019). Коментар до статті 126-1 ККУ – Домашнє насильство. Вилучено з https://www.yurfact.com.ua/komentar/komentar-do-statti-126-1-kku-domashnie-nasylstvo

Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у справі 303/4202/19. (2019). Дата набрання законної сили 20.08.2019. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/83122317

Вирок Суворовського районного суду м. Одеси у справі № 523/3115/19 від 25.03.2019. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80666863

Вирок Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області у справі № 473/888/19. (2019). Дата набрання законної сили 03.05.2019. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80863064

Вирок Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області у справі № 303/1439/19. (2019). Дата набрання законної сили 03.05.2019. Вилучено з http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80777212

Ус, О.В. (2018). Теорія та практика кримінально-правової кваліфікації : лекції. Харків: Право, 2018.

Про запобігання та протидію домашньому насильству (Закон України). № 2229-VIII. (2019) Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

Рудик М. М. & Копотун І. М. (2014) Проблеми відмежування правопорушень від злочинів у сфері громадського порядку. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2014. (4). 248-256. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdduvs_2014_4_35

Копотун І. М. & Жолтані М. І. (2017). Проблема відмежування адміністративних проступків у сфері громадського порядку від злочинів. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. (3), 26-33. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2017_3_4

Делиев А.Н. (1983). Разграничение уголовно наказуемых и административно наказуемых случаев обмана покупателей. Актуальные проблемы ответственности за посягательства на экономическую систему СССР: Межвуз. Сб. Науч. Тр.Горьк. ВШ МВД СССР. – Горький. 160–168.

Дудоров О.О. & Хавронюк М.І. (2019). Відповідальність за домашнє насильство і насильство за ознакою статі (науково-практичний коментар новел Кримінального кодексу України) / за ред. М. І. Хавронюка. Київ: Ваіте. Вилучено з https://ukraine.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/FNOON_Kommentar_A5.pdf

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

| Переглядів: 769 | Завантажень: 477 |