ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПАСИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА КАНДИДАТАМИ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Тетяна Риженко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації березень 12, 2020
Ключові слова
 • принцип рівності; гендерна рівність; пасивне виборче право; гендерні квоти; Верховна Рада України.
Як цитувати
Риженко, Т. (2020). ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПАСИВНОГО ВИБОРЧОГО ПРАВА КАНДИДАТАМИ У ДЕПУТАТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1259

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.04

У статті проаналізовано принцип гендерної рівності на прикладі реалізації жінками своїх пасивних виборчих прав, зокрема досліджено кількісний критерій представництва жінок у Верховній Раді України у період різних скликань на рівні Апарату, комітетів та постійних делегацій. Проаналізовано найкращі міжнародні практики щодо впровадження позитивних дій, направлених на підвищення відсотка представництва жінок у політичній сфері.

 
Переглядів: 48

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Конституція України (Закон України). № 254к/96-ВР (2020). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Філіпчук В. (2015) Жінки в українській політиці: виклики і перспективи змін. Вилучено з http://www.icps.com.ua/assets/uploads/files/gender_block_editfinal.pdf
 3. Близько чверті парламентарів у світі – жінки (2019). Вилучено з https://www.dw.com/uk/близько-чверті-парламентарів-у-світі-жінки/a-47785618
 4. Регіональне дослідження: Представництво жінок у політиці в країнах Східного партнерства (2017). Вилучено з https://rm.coe.int/regional-study-on-women-s-political-representation-in-the-eastern-part/1680741a1f
 5. Захарова О., Октисюк А., Радченко С. (2019) Участь жінок в українській політиці. Вилучено з: http://icps.com.ua/assets/uploads/images/images/eu/t_women_s_participation_in_the_ukrainian_politics_ukr.pdf
 6. Статут політичної партії «Голос». Вилучено з https://www.goloszmin.org/
 7. Статут політичної партії «Слуга народу». Вилучено з https://sluga-narodu.com/
 8. Статут політичної партії «Європейська солідарність». Вилучено з https://solydarnist.org/
 9. Статут політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Вилучено з https://ba.org.ua/statut/
 10. Статут політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Вилучено з http://zagittya.com.ua/page/partija/ustav.html
 11. Комітети Верховної Ради України ІХ скликання. Вилучено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_komitis
 12. Постійні делегації Верховної Ради України. Вилучено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/mpz2/organizations.perm_delegations
 13. Апарат Верховної Ради України. Вилучено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_aparat
 14. Керівництво Верховної Ради України ІХ скликання. Вилучено з http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_kerivnyky_vru
 15. Т.Марценюк (2019) Міжнародний досвід запровадження гендерних квот та українські реалії. Вилучено з https://genderindetail.org.ua/season-topic/polityka/mizhnarodniy-dosvid-zaprovadzhennya-gendernih-kvot-ta-ukrainski-realii-134924.html
 16. Васильченко О.П. (2014) Принцип рівності прав і свобод людини і громадянина та його ціннісні виміри в конституційному праві України. Київ: Арт Економі.
 17. Марцеляк О.В. (2008) Вибори народних депутатів України: історія, теорія, практика. Харків.