ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Хімічні науки

ВПЛИВ ЗМІНИ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ НА РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ ПО ПОВЕРХНІ ДРОБИЛЬНОГО ВАЛУ

Мохигуль Усаркулова
Ферганський політехнічний інститут
Про автора
Шаріп Маматожиев
Ферганський політехнічний інститут
Про автора
Дата публікації березень 12, 2020
Ключові слова
  • озима пшениця, волога, гідротермальних обробка, кут тертя зернової маси, кут природного нахилу, щільність розташування зернистої маси і зазор між ними, властивості зерна.
Як цитувати
Усаркулова, М., & Маматожиев, Ш. (2020). ВПЛИВ ЗМІНИ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗЕРНА ЗАЛЕЖНО ВІД ВОЛОГОСТІ НА РІВНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕННЯ ПО ПОВЕРХНІ ДРОБИЛЬНОГО ВАЛУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.07.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.07.02

Ця наукова робота спрямована на вивчення впливу зміни структурно-мнічних властивостей зерна пшениці залежно від вологості на технологічні процеси і на дослідження впливу загального навантаження на рівномірний розподіл зерна по поверхні дробильного вала, метою нашої наукової роботи є пошук оптимальних способів отримання борошна сорту з високою якістю і виходом з осінньої м'якої пшениці. В експерименті використовувалися "Правила організації і ведення технологічних процесів на млинах" і теоретичні, експериментальні методи. Результати експерименту обробляються методом розрахунку. Також у науковій роботі: визначено структурно-механічні властивості зерна при підготовці вирощуваних на території Республіки Узбекистан осінніх м'яких пшеничних зерен до просіювання борошна і зроблено висновок про вплив зміни структурно-механічних властивостей зерна в залежності від вологості на рівномірний розподіл загального навантаження н а поверхня дробильного вала.

 
Переглядів: 69

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Маматожиев, Ш. И., & Усаркулова, М. М. (2020). Определение процедуры, состава и методики процесса увлажнения пщеницы. Актуальная наука [Сельскохозяйственные науки]: Международный научный журнал.(1(30)), 18-21.
  2. Гинзбург, А. С., Дубровский, В. П., Казаков, Е. Д., Окун, Г. С., & Резчиков, В. А. (1969). Влага в зерне. Москва: Колос.
  3. Куприц, Я. Н. (1946). Физико-химические основы размола зерна. Москва: Заготиздат.
  4. Маматожиев, Ш. И., Усаркулова, М., & Дадажонов, З. З. (2020). Определение изменения угла трения зерна в зависимости от влажности. Актуальная наука [Сельскохозяйственные науки]: Международный научный журнал(1(30)), 22-24.
  5. Хаитов, Р. А., Зупаров, Р. И., Раджабова, В. Э., & Шукуров, З. З. (2000). Дон ва дон маҳсулотларининг сифатини баҳолаш ҳамда назорат қилиш. Тошкент: Университет.
  6. ГОСТ 13586.5-93. (б.д.). Зерно. Метод определения влажности.
  7. ГОСТ 10842-89. (б.д.). Зерно. Методы определения массы 1000 зерен.
  8. ГОСТ 10840-64. (б.д.). Зерно. Методы определения натуры (Изм. 1,2).