ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ: ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ ТА ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ

Надія Юрко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Ірина Стифанишин
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Уляна Проценко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Дата публікації березень 12, 2020
Ключові слова
 • плагіат; академічна доброчесність; авторське право; помилки цитування; академічна відповідальність.
Як цитувати
Юрко, Н., Стифанишин, І., & Проценко, У. (2020). АКАДЕМІЧНИЙ ПЛАГІАТ: ОСНОВНІ РІЗНОВИДИ ТА ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.07.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.07.03

У сучасну добу нових технологій проблема привласнення авторства суттєво загострилася. З огляду на складність та дискусійність поняття академічного плагіату, проблема набуває все більшої актуальності в освітньо-науковому просторі. У статті розглянуто основні різновиди та дискусійні аспекти явища академічного плагіату.

 
Переглядів: 82

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Плагіат. (2020). Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Вилучено 06.03.2020 з: https://uk.wikipedia.org/wiki/Плагіат
 2. Стифанишин, І. М., Юрко, Н. А., Проценко, У. М., & Романчук, О. В. (2019). Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 6(74), 200–203. https://doi.org/10.25264/2519-2558-2019-6(74)-200-203
 3. Yurko, N. A., Romanchuk, O. V., & Protsenko, U. M. (2019). Developmental Assets in Physical Education. International Journal of Education and Science (IJES), 2(2), 38. https://doi.org/10.26697/ijes.2019.2.25
 4. Fishman, T. (2009). «We know it when we see it» is not good enough: toward a standard definition of plagiarism that transcends theft, fraud, and copyright. Educational Integrity: Creating an Inclusive Approach : Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Educational Integrity (4APCEI) (pp.1-4). September 28–30, 2009, University of Wollongong, NSW, Australia. Retrieved 06.03.2020 from http://ro.uow.edu.au/apcei/09/papers/37
 5. Understanding and Avoiding Plagiarism. Yale Poorvu Center for Teaching and Learning. Retrieved 06.03.2020 from https://ctl.yale.edu/writing/using-sources/understanding-and-avoiding-plagiarism
 6. Plagiarism and Academic Misconduct. University of Cambridge. Retrieved 06.03.2020 from https://www.plagiarism.admin.cam.ac.uk
 7. Про Освіту (Закон України). № 2145-VIII. (2019). Вилучено 06.03.2020 з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
 8. What Is Plagiarism? Stanford Office of Community Standards: Student Affairs. Retrieved 06.03.2020 from https://communitystandards.stanford.edu/policies-and-guidance/what-plagiarism
 9. Research Misconduct. National Science Foundation. Retrieved 06.03.2020 from https://www.nsf.gov/oig/_pdf/cfr/45-CFR-689.pdf
 10. Про авторське право і суміжні права (Закон України). № 3792-XII. (2018). Вилучено 06.03.2020 з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12