ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Н. Юрко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
І. Стифанишин
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
У. Проценко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Ю. Слодиницька
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Дата публікації березень 25, 2020
Ключові слова
  • туристична галузь; цільова аудиторія; переклад у галузі туризму; міжкультурна комунікація; туристичні товари та послуги.
Як цитувати
Юрко, Н., Стифанишин, І., Проценко, У., & Слодиницька, Ю. (2020). ПЕРЕКЛАД У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ: ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.07.04

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.07.04

Туризм – це всесвітня галузь, що функціонує практично будь-якою мовою світу. Зв'язок із цільовою аудиторією є однією із найбільших проблем, з якими зазвичай стикається сектор туризму. Відтак, переклад у галузі туризму є необхідною потребою для комунікації мовою споживача. З огляду на актуальність перекладу в туристичній галузі, у статті розглянуто головні особливості перекладу для галузі туризму. Певні аспекти, властиві перекладу в туристичній галузі, необхідно враховувати відповідним фахівцям при здійсненні якісних перекладів для сфери подорожей і туризму.

 
Переглядів: 261

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Tourism. (2020). Wikipedia, the free encyclopedia. Retrieved 24.03.2020 from https://en.wikipedia.org/wiki/Tourism.
  2. Yurko, N. A. (2016). Abbreviations in tourism industry: the main peculiarities of structural components. Proceedings of the Topical Issues of Scientific Researches: XLIII International Scientific Conference (pp. 9-11). June 29−30, 2016, Chernivtsi, Ukraine: Laboratoriia dumky.
  3. Styfanyshyn, I., & Yurko N. (2020). The implementation of the social and emotional training into the modern educational environment. Pedagogical concept and its features, social work and linguology (1st ed.). Collective monograph. (pp. 2-11). Dallas, USA: Primedia eLaunch LLC. https://doi.org/10.36074/pcaifswal.ed-1.01.
  4. Danylevych, M., Zakharina, I., Hrybovska, I., Romanchuk, O. & Hutsulyak, V. (2020). Peculiarities of professional preparation of physical education students for health-related activities. Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 20 (Supplement issue 1), Art 44, pp 318–323. https://doi.org/10.7752/jpes.2020.s1044.
  5. Романчук, О. В. & Гупало О. С. (2019). Використання вбудованого Google-перекладача у професійній іншомовній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту. Молодий вчений, 3.1(55.1), 152–156.