ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Артем Курко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Про автора
Дата публікації березень 31, 2020
Ключові слова
  • господарські товариства; акціонерні товариства; статутний капітал; внески; акції; формування статутного капіталу
Як цитувати
Курко, А. (2020). ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1642

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.11

Україна знаходиться на етапі розвитку, коли необхідне вирішення економічних завдань, створення надійних умов для розвитку економіки. Одним із важливих інструментів для створення таких умов є організаційно-правові форми господарської діяльності, а насамперед форма акціонерного товариства (надалі АТ). А успішне функціонування і створення АТ залежить від формування статутного капіталу і подальшого ефективного та правильного його розпорядження і використання. Проблеми формування статутного капіталу АТ є надзвичайно важливим фактором для розвитку і вдосконалення правового регулювання господарської діяльності в Україні.

 
Переглядів: 142

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Про акціонерні товариства (Закон України). № 514-VI від 17.09.2008 р. Дата оновлення: 17.10.2019 р. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17.
  2. Цивільний кодекс України (Кодекс України). № 435-IV від 16.01.2003 р. Дата оновлення: 13.02.2020 р. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
  3. Господарський кодекс України (Закон України). № 436-IV від 16.01.2003 р. Дата оновлення: 13.02.2020. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
  4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (Закон України), № 996-XIV від 16.07.1999. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
  5. Сук, Л. К. (2017) Організація обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань. Бухгалтерія в сільському господарстві, (7), 39-44.
  6. Гарагонич, О. В. (2015) Формування статутного капітале акціонерних товариств. Вісник Академії адвокатури України, 3(34), 30-38.