ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ В КОЛЕДЖІ

Алла Борисполец
Краматорського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Про автора
Дата публікації березень 31, 2020
Ключові слова
  • практичне заняття, лабораторне заняття, уміння та навички, самостійна робота, поєднання теорії і практики, інтерактивні методи навчання
Як цитувати
Борисполец, А. (2020). АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ В КОЛЕДЖІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1643

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.07.12

В статті розкрито суть понять «практичне заняття», «лабораторне заняття», їх роль в активізації пізнавальної діяльності студентів. Розглянуті види лабораторних та практичних занять, основні етапи та методика підготовки і проведення лабораторно-практичних   занять. Практичне (лабораторне) заняття як розвиваюча, активна форма навчального процесу сприяє виробленню самостійного мислення студента. Створення проблемних ситуацій, підведення студентів до самостійних узагальнень і висновків значно активізує їх діяльність.

 
Переглядів: 25

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. ін, А. О. (2019). Прийоми педагогічної техніки. Харків: ТОВ «ТРІАДА-ПАК».
  2. Дроздов, І. П. (2008). Методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти. Харків: ХНМГ.
  3. Мокін, В. І., Папьєв, В. О. & Мокін, О. В. (2002). Стратегія пошуку оптимального співвідношення лабораторного практикуму та наукових досліджень в навчальному процесі інженерних спеціалістів. Вінниця.
  4. Фіцула, М. М. (2006). Педагогіка вищої школи. Київ: Академвидав.