ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

КОНЦЕПТ «НОВА ЖІНКА» В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОМАНІ В. ДОМОНТОВИЧА «ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ»

Дарина Лазарчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Лариса Мініч
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації квітень 10, 2020
Ключові слова
 • концепт; нова жінка; традиційна жінка; ґендер; стереотип
Як цитувати
Лазарчук, Д., & Мініч, Л. (2020). КОНЦЕПТ «НОВА ЖІНКА» В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОМАНІ В. ДОМОНТОВИЧА «ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ». ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1834

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.02

Статтю присвячено розкриттю концепту «нова жінка» та його фунціюванню в романі В. Домонтовича «Дівчина з ведмедиком». Проаналізовано семантику цього концепту, зокрема звернено увагу на різне розуміння концепту «нова жінка» в радянській та європейській літературі. Розкрито проблему концепту «нова жінка» як вимоги часу.

 
Переглядів: 81

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Алферова, И.В. (2010). Концепт «новая женщина» в интерпритации К. Цеткин: этапы становления, основные характеристики. Вестник Брянского государственного университета, (2), 9-14.
 2. Драч, О. О. (2016). Концепт «Нової жінки» в інтерпретації О. Коллонтай. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, (1 (3)), 22-26.
 3. Орлова, Т.В. (2009). Жінка в історії України (вітчизняна історіографія XX - початку XXI ст.). К.: Логос.
 4. Борисенко, В. (ред.). (2004). Українки в історії. К.: Либідь.
 5. Стяжкіна, О. (2019) Стигма окупації: радянські жінки у самобаченні 1940-х років. К.: Дух і літера.
 6. Кісь, О.(ред.). (2017). Українські жінки в горнилі модернізації. Харків: Видавництво КСД.
 7. Кісь, О., Мисан В. (2012). Радянська жінка: разом на одній землі. Історія України багатокультурна. Львів: ЗУКЦ.
 8. Агеєва, В. (2003). Модерна героїня в романістиці В. Домонтовича. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму. К.: Факт.
 9. Мех, Н. (2003). Зміст терміна концепт. Культура слова (62), 26-30.
 10. Ніконова, В. Г. (2011). Художній концепт: процедури реконструкції та моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра). Вісник КНЛУ. Сер. Філологія, (2), 113-122.
 11. Богачевська-Хомяк, М. (1995). Білим по білому: жінки в громадському житті України, 1884 – 1939. К.: Либідь.
 12. Домонтович В. (2008). Вибрані твори (Передмова В. Агеєвої). К.: Книга.