ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Ємельянов
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Тетяна Петрушка
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Дата публікації квітень 10, 2020
Ключові слова
 • підприємство; інноваційність; показник; систематизація; оцінювання
Як цитувати
Ємельянов, О., & Петрушка, Т. (2020). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ІННОВАЦІЙНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.08.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.08.01

Складність та багатогранність поняття інноваційності підприємства обумовлює потребу у застосуванні багатоіндикаторного підходу до оцінювання її рівня. Згідно цього підходу таке оцінювання здійснюється за допомогою не одного, а низки показників. Систематизовано показники оцінювання інноваційності підприємств. Запропоновано показники, що характеризують вплив інноваційної діяльності підприємства на економічну ефективність його функціонування.

 
Переглядів: 74

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Ємельянов, О. Ю., Крет, І. З. & Сегедій, О. М. (2003). Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційного потенціалу галузей економіки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (484), 66-71.
 2. Гришко, В. А. (2010). Показники та методи оцінювання інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств. Схід. Аналітично-інформаційний журнал, (7(107)), 18-21.
 3. Колещук, О. Я., Ємельянов, О. Ю. & Гришко, В. А. (2009). Оцінювання впливу чинників на рівень зношення основних засобів та визначення можливостей щодо його нормалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 47-55.
 4. Осовська, Г. В. & Фещенко, А. О. (2015). Управління інтелектуальною складовою інноваційного потенціалу при здійсненні технологічних інновацій на підприємствах харчової промисловості. Інноваційна економіка, (3 (58)), 54-60.
 5. Гончар, О. І. & Хачатрян, В. В. (2018). Інноваційність – сучасна умова розвитку підприємницького потенціалу. Підприємництво і торгівля, (23), 77-81.
 6. Курило, Л. І., Удовиченко, С. М. & Сльозко, Т. М. (2016). Інноваційність економіки з огляду рівня розвитку науки. Глобальні та національні проблеми економіки, (13), 129-133.
 7. Лігоненко, Л. І. (2015). Методологія та інструментарій оцінювання інноваційності підприємства. Маркетинг і менеджмент інновацій, (3), 105-117.
 8. Ортіна, Г. В. (2016). Модернізація та інноваційність як напрями антикризового розвитку підприємств реального сектора економіки. Економіка та держава, (2), 29-32.
 9. Радченко, Л. П. (2019). Інноваційність національної економіки в контексті людського розвитку. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, (30(69)), 1-5.
 10. Федулова, Л. І. (2016). Інноваційність економіки ЄС та України: напрями скорочення розриву. Економічний часопис – XXI, (156(1-2)), 22-25.