ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

СХОЖІСТЬ ДО СТУПЕНЯ ЗМІШУВАННЯ ЗНАКУ ТА ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ В РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКУ: УКРАЇНА ТА ЄС

Наталія Бадьора
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації квітень 14, 2020
Ключові слова
 • знак для товарів і послуг, торговельна марка, географічне зазначення, схожість до ступеня змішування
Як цитувати
Бадьора , Н. (2020). СХОЖІСТЬ ДО СТУПЕНЯ ЗМІШУВАННЯ ЗНАКУ ТА ГЕОГРАФІЧНОГО ЗАЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРУ ЯК ПІДСТАВА ДЛЯ ВІДМОВИ В РЕЄСТРАЦІЇ ЗНАКУ: УКРАЇНА ТА ЄС. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.08.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.08.03

Досліджено критерій схожості до ступеня змішування знаку та географічного зазначення походження товару як підстави для відмови в реєстрації знаку згідно із законодавством України та Європейського Союзу. Визначено ступінь імплементації норм законодавчих актів у сфері охорони знаків для товарів і послуг та географічних зазначень в українське законодавство в рамках співпраці України із Європейським Союзом. Зроблено висновки про особливості правових конструкцій, схожі та відмінні риси українського та європейського законодавства у контексті визначення критерію схожості як підстави для відмови в реєстрації знаку. Визначено напрямки можливого подальшого дослідження проблематики статті із урахуванням українських та європейських нормативно-правових актів, спрямованих та охорону як знаків для товарів і послуг, так і географічних зазначень як засобів індивідуалізації.

 
Переглядів: 56

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994 (TRIPS) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018 (дата звернення 23.03.2020).
 2. Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16.06.1999 № 752-XIV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-14/conv (дата звернення 23.03.2020).
 3. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15.12.1993 № 3689-XII/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12 (дата звернення 23.03.2020).
 4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень Закон України від 20.09.2019 № 123-IX/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123-20#n286 (дата звернення 23.03.2020).
 5. Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг: Монографія. – К.: Видавничо- поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – С. 82.
 6. Право інтелектуальної власності: Акад. курс: Підруч. для студ. вищих навч. закладів / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук, О. Б. Бутнік-Сіверський та ін.; За ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 696 с.
 7. Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом Державного підприємства «Український інститут промислової власності» від 07.04.2014 № 91 із змінами, внесеними наказом Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» від 22.01.2016 № 08. URL: https://ukrpatent.org/i_upload/file/metod-rek-tm-05112018.pdf.
 8. Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
 9. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року № № 2017/1001/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17/conv.
 10. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №1308/2013 від 17.12.2013 про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарської продукції та скасування Регламентів Ради (ЄС) № 922/72, (ЄС) № 234/79, (ЄС) № 1037/2001 та (ЄС) № 1234/2007. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R13
 11. Регламент (ЄС) № 251/2014 Європейського парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року про визначення, опис, подання, маркування та захист географічних зазначень ароматизованих винних продуктів та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0251.
 12. Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15 січня 2008 року про визначення, опис, представлення, маркування та захист географічних зазначень спиртних напоїв та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1576/89. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008R0110.
 13. Регламент (ЄС) № 1151/2012 Європейського Парламенту та Ради від 21 листопада 2012 року про схеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R1151.