ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ В ЦИВІЛЬНИХ СПОРАХ

Варвара Шеруділло
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації квітень 17, 2020
Ключові слова
  • The article describes different alternative ways to resolve the disputes that can be used in resolving civil cases, taking into consideration the fact, that they are not popular in Ukraine. The USA practice of legal regulation of alternative dispute resolution was considered.
Як цитувати
Шеруділло, В. (2020). АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ В ЦИВІЛЬНИХ СПОРАХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/1986

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.12

Ця стаття описує різні альтернативні способи вирішення спорів, які можуть бути використані для вирішення цивільних спорів, беручи до уваги той факт, що вони не є популярними в Україні. Була розглянута практика закріплення в законах альтернативних способів вирішення спорів на прикладі США.

 
Переглядів: 19

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бочкарьова, Н. (2011). Дослідження сутності поняття «педагогічна фасилітація». Вища школа, (3), 98-104.
  2. Брыжинский, А.А. (2005). Альтернативное разрешение правовых споров и конфликтов в России (дис. … канд. юрид. наук). Саранск, Российская Федерация. Вилучено з http://www.dissercat.com/content/pravovoe–regulirovanie–posrednichestva–pri–razreshenii–vneshneekonomicheskikh–sporov.
  3. Кимберли, К. Ковач. (2013). Медиация: крат.курс (2-е изд.). (Носырева Е.И. пер. с. англ.). М.: Инфотропик Медиа.
  4. Ульянова, Г. О. (2015). Методологічні проблеми цивільно-правового захисту прав інтелектуальної власності від плагіату (дис. … д-ра юридичних наук). Одеса, Украина.
  5. Цимбал, М. (2002). Судова експертиза: проблеми та перспективи розвитку. Право України, (11), 127– 129.
  6. Штепан, П. Альтернативные способы разрешения споров. Вилучено з http://mosmediator.narod.ru/publikatsii/alternativnie_sposobi_razresheniya_sporov.