ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ІМУНІТЕТ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

Вікторія Нагорна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації квітень 21, 2020
Ключові слова
  • вищі посадові особи; імунітет; кримінальна юрисдикція; Комісія міжнародного права ООН; ratione personae; ratione materiae
Як цитувати
Нагорна, В. (2020). ІМУНІТЕТ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСІБ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.08.05

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.08.05

Міжнародне право встановлює певні імунітети щодо осіб, які є представниками інтересів держави. Імунітет  вищих посадових осіб не належить до особистих прав і свобод особи, а пов’язаний із реалізацією відповідних функцій посадової особи як елемент фактично займаної посади, що має об’єктивне вираження, і є важливою ознакою спеціального статусу вищих посадових осіб держав, який зумовлений природою виконуваних ними репрезентативних функцій. Згідно концепції, яка широко визнається державами, судовими органами, питання, що стосуються осіб, які користуються імунітетом, його обсягу і можливих винятків, часто розглядаються у зв’язку з двома різними категоріями імунітету, а саме персональним та  матеріальним імунітетами.

 
Переглядів: 111

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Віденська конвенція про дипломатичні зносини (1961). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_048.
  2. Case concerning the Arrest Warrant, Democratic Republic of the Congo v. Belgium, ICJ (11 April 2000). Вилучено з: https://www.icj-cij.org/files/case-related/121/121-20020214-JUD-01-00-EN.pdf.
  3. Seventh report on immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction, by Concepciуn Escobar Hernбndez, Special Rapporteur, International Law Commission (2019). Вилучено з: https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/729.