ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДГОТОВКОЮ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Валерія Волошина
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації квітень 22, 2020
Ключові слова
  • підготовче провадження; судовий розгляд; стадія кримінального провадження; організація; склад учасників; обсяг доказів; забезпечення процесуальних прав; інші дії; заходи забезпечення кримінального провадження; формування кримінальної справи
Як цитувати
Волошина, В. (2020). ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДГОТОВКОЮ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2063

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.08.17

У статті викладено місце підготовчого провадження у системі стадій кримінального процесу, з’ясовано роль підготовчого провадження як однієї із фундаментальних стадій кримінального процесу перед безпосереднім початком судового розгляду, що має на меті забезпечити вирішення важливих і нагальних питань, пов’язаних із судовим розглядом; проаналізовано суть підготовчих дій та визначено їхню класифікацію.

 
Переглядів: 40

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Конституція України. № 254к/96-ВР. (1996). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
  2. Капліна О.В., Шило О.Г., Трофименко В.М. (2018). Кримінальний процес. Харків: Право.
  3. Кримінальний процесуальний кодекс України. № 4651-VI. (2012). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
  4. Шминдрук О.Ф. (2015). Підготовка кримінального провадження до судового розгляду на підготовчому судовому засіданні. Право і суспільство, (6-2), 4-12. Вилучено з https://eprints.oa.edu.ua/4601/1/Shmyndruk_11052016.pdf.
  5. Бабаєва О.В. (2019). Підготовче провадження у системі стадій кримінального процесу України (автореф. дис. … канд. юрид. наук). Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, Україна. Вилучено з http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Babaeva/d_Babaeva.pdf.
  6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України від 23 листопада 2017 року № 1-р/2017. № v001p710-17. (2017). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/v001p710-17.