ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)

Анастасія Стріха
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про автора
Юлія Самборська-Музичко
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про автора
Дата публікації травень 1, 2020
Ключові слова
 • корпоративне управління, принципи, акціонери, ефективність діяльності, банк, зацікавлені особи.
Як цитувати
Стріха, А., & Самборська-Музичко, Ю. (2020). АНАЛІТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ (НА ПРИКЛАДІ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»). ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.01

Стаття присвячена оцінці ефективності запровадження принципів корпоративного управління. Було досліджено інструменти і особливості реалізації корпоративної моделі управління банківської установи. Належну увагу було приділено визначенню кількісного впливу кожного принципу на показники фінансової діяльності.

 
Переглядів: 175

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Самолюк О.В. (2011). Розвиток корпоративного управління в банках України. Стратегічні орієнтири. Вилучено з: http://libfor.com/index.php?newsid=741.
 2. Чобаль Л. Ю. (2018). Корпоративне управління в банках в контексті глобалізації. Формування ринкових відносин в Україні, (3), 39-44. Вилучено з: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_3_8.
 3. Нусінова О.В. (2014). Дослідження принципів корпоративного управління. Економіка та управління підприємством, (1), 218-223. Вилучено з: http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2014/v1/NV-2014-V1_28.pdf.
 4. Метлушко О.В. (2017). Специфіка корпоративного управління у банках. Економіка та суспільство, (8), 619-626. Вилучено з: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/104.pdf.
 5. Польова О. Л., & Барда Л.В. (2017)/ Організація системи корпоративного управління в банківському секторі України. Економіка та держава, (9), 34-38. Вилучено з: http://www.economy.in.ua/pdf/9_2017/9.pdf.
 6. Деякі питання діяльності акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (Постанова Кабінету Міністрів України). №594. (2019). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/594-2019-%D0%BF/ed20190816
 7. Cтатут АТ КБ «ПриватБанк». (2019). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/Statut_11.09.2019.pdf.
 8. Проект А.10 Корпоративне управління у фінансовому секторі. Дорожня карта розвитку корпоративного управління у банках. (2019). Вилучено з: ief.org.ua › wp-content › uploads › 2019/07.
 9. Corporate governance principles for banks dated July 2015 (Basel guidelines). Bank for International Settlements. (2015). Вилучено з: https://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf
 10. OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises. (2015). Вилучено з: http://www.bicg.eu/wp-content/uploads/2017/07/OECD-2015.pdf
 11. Guidelines on Internal Governance by European Banking Authority. (2017), EBA/GL/2017/11. Вилучено з:: https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/internal-governance/guidelines-on-internal-governance-revised-.
 12. Кодекс корпоративного управління АТ КБ «ПриватБанк» [у редакції від 10.01.2020 року]. (2020) Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/10.3._HR_23.12_Code_of_Corporate_Governance_UKR.pdf
 13. Стратегія АТ КБ «ПриватБанк» до 2022 року. (2018). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/20180117.pdf.
 14. Положення про наглядову раду АТ КБ «ПриватБанк». (2019). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/polog-naglad-rada_%2005072019.pdf.
 15. Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України (Рішення Правління Національного банку України). № 814-рш. (2018). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/vr814500-18.
 16. Положення про напрямок «Внутрішній аудит» (НБА) ГО (2016). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/corp/polozhenia_nba_2016.pdf.
 17. Опитування «Мінфіну»: як Приватбанк змінився після націоналізації. (2018). Вилучено з: https://minfin.com.ua/ua/2018/12/13/35966316/
 18. Фінансова звітність АТ КБ «ПриватБанк» за 2016 рік. (2016). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/acpbua/Separate%20UKR_PB%202016.pdf
 19. Фінансова звітність АТ КБ «ПриватБанк» за 2017 рік. (2017). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/year_zvit_05_05.pdf
 20. Фінансова звітність АТ КБ «ПриватБанк» за 2018 рік. (2018). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/PB_SepUkr_2019.04.23FINAL1.pdf
 21. Фінансова звітність АТ КБ «ПриватБанк» за 9 місяців 2019. (2019). Вилучено з: https://static.privatbank.ua/files/PB_ConsUkr_2019.11.27_11-30-15.pdf
 22. Які зарплати отримують члени наглядових рад державних банків: суми. (2020). Вилучено з: https://24tv.ua/yaki_zarplati_otrimuyut_chleni_naglyadovih_rad_derzhavnih_bankiv_sumi_n1274414.
 23. Зарплати членів наглядових рад держбанків скоротять на 30%. (2020). Вилучено з: https://finclub.net/ua/news/zarplati-chleniv-naglyadovikh-rad-derzhbankiv-skorotyat-na-30protsen.html
 24. Концептуальна основа фінансової звітності. (2010). Вилучено з: https://ips.ligazakon.net/document/view/MU17081?an=607&ed=2020_03_03
 25. Здійснення Національним банком Українибезвиїзного банківського нагляду – новий вектор розвитку. (2019). Вилучено з: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=95546872