ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

ПРО ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ганна Литвин
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»
Про автора
Дата публікації травень 1, 2020
Ключові слова
  • тестування; контрольна робота; кореляційна залежність; вибірковий коефіцієнт кореляції; статистична гіпотеза; результати навчання
Як цитувати
Литвин, Г. (2020). ПРО ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.02

В роботі розглянуто залежність між результатами тестування та контрольної роботи за одним і тим же пройденим матеріалом при вивченні декількох математичних дисциплін. Досліджується наявність лінійної кореляційної залежності між зазначеними величинами, перевіряється гіпотеза про значимість вибіркового коефіцієнта кореляції, построєна математична модель перевіряється на адекватність, аналізуються отримані результати.

 
Переглядів: 25

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Алексеев А.Р., Воробьев А.Н., Громыко Г.Л., и др. (2007). Экономическая статистика. (Ю. Н. Иванов, Ред.) Москва: ИНФРА-М.
  2. Болюбаш Я.Я., Булах І.Є., Мруга М.Р., Філончук І.В. (2007). Педагогічне оцінювання і тестування. Правила, стандарти, відповідність. Киів: Майстер-клас.
  3. Гмурман, В. Е. (2004). Теория вероятностей и математическая статистика (10-е, стер. вид.). Москва: Высшая школа.
  4. Євтух М. Б., Лузік Е.В., Дибкова Л.М. (2010). Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень. Київ: КНЕУ.
  5. Кухар Л.О., Сергієнко В.П. (2010). Конструювання тестів. Курс лекцій. Луцьк.
  6. Чернилевський, Д. В. (2002). Дидактические технологии в высшей школе. Москва: Юнити-Дана.