ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ ДОСТУПНОСТІ ДО КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Олександра Величко
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Про автора
Таміла Дудка
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Про автора
Олексій Зуб
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Про автора
Дата публікації травень 3, 2020
Ключові слова
 • процесуальні фільтри; малозначність справи; касаційне оскарження; цивільне судочинство; право на справедливий суд.
Як цитувати
Величко, О., Дудка, Т., & Зуб, О. (2020). РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ ДОСТУПНОСТІ ДО КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2508

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.03

Розкрито поняття «процесуальних фільтрів», їх види та тлумачення в європейському та українському судочинстві, досліджено українську доктрину з цього питання. Виконано порівняльний аналіз попередньої та чинної редакції Цивільного процесуального кодексу України.

 
Переглядів: 131

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ: Закон України від 15 січня 2020 р. № 460-IX // Відомості Верховної Ради України. 2020. № 2. Ст. 5.
 2. Гусаров К.В. Допуск до оскарження судових рішень як процесуальний фільтр у цивільному процесі. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.Серія «Право». ХНУ. 2013. Вип. № 1082. С. 183-186.
 3. Луспеник Д. Д. Не слід боятися нового або П’ять безпідставних пересторог щодо запропонованих змін до процесуальних кодексів. Вилучено з: https://zib.com.ua/ua/print/129038-pyat_bezpidstavnih_perestorog_schodo_zaproponovanih_zmin_do_.html.
 4. Ахмач Г.М. Застосування процесуальних «фільтрів» під час перегляду судових рішень у касаційній інстанції. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 4. С. 68-71.
 5. Глущенко С. Касаційні фільтри - обмеження доступу до суду чи процесуальна економія. Судебно-юридическая газета. Блог. Вилучено з: https://sud.ua/ru/new s/blog/105392-kasatsiyni-filtri-obm ezhennyadostupu-do-sudu-chi-protsesualna-ekonomiya.
 6. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 7. Рішення Конституційного Суду України від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015 // Офіційний вісник України. 2015. № 32.
 8. Case “Colder v. theUnitedKingdom”, 12 ofFebruary 1975. Вилучено з: http:// hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-57496.
 9. Case “BruallaGomezdelaTorre v. Spain” 19 ofDecember 1997. Вилучено з: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-58127.
 10. Case “Zubac v. Croatia”, 5 ofApril 2018. Вилучено з: http://hudoc.echr.coe.int/ rus?i=001-181821.
 11. Рекомендація R (95) 5 Комітету міністрів державам-членам щодо введення в дію та поліпшення функціонування систем і процедур оскарження у цивільних і торговельних справах (Рекомендація Ради Європи) (1995). Вилучено з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_153.
 12. Помазанов А.В. Здійснення права на касаційне оскарження та відкриття касаційного провадження. Вісник НТУУ «КПІ. Політологія.
 13. Соціологія. Право». 2018. Вип. 2 (38). С. 132-136.
 14. Мартиненко В.М. Судовірі шення та доступність механізмів їх оскарження. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 1.
 15. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=235.
 16. Ломакіна О.А. Перегляд судових актів господарського суду в апеляційному порядку :автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04. Донецьк,2009. 22 с.
 17. Цивільний процесуальний кодекс України (Кодекс України) (2004). № 1618-IV. Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
 18. Ухвала Верховного Суду від 1 квітня 2019 року у справі № 219/8193/18. Вилучено з: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81329212
 19. Панич Н. Ю. (2018). Малозначні справи згідно ч. 6 ст. 19 ЦПК України у порівнянні з § 495a ЦПК Німеччини і ч. 1 ст. 2 Регламенту (ЄС) № 861/2007: чи вдалась реформа?Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення : збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції.23-24 листопада 2018 р., Київ, Україна. С. 120–133.
 20. Мамницький В., Кахнова М., Шевченко Ю. (2019). Малозначні справи та спрощене провадження як процесуальна форма їх розгляду. Журнал схіноєвропейського права.№ 63. С. 88-96.
 21. Помазанов А. В. (2019). Касаційний перегляд судових рішень у цивільному процесі України (дис. … доктора філософії). Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Київ. Україна. Вилучено з: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/bitstream/123456789/14525/1/Дисертація_Помазанов.pdf.
 22. Ізарова І. О. Реформа цивільного процесу в Україні: новели позовного провадження. Право України. 2017. №8. С. 22–40.
 23. Ухвала Верховного Суду від 21.01.2020 по справі № 642/144/18 Вилучено з: http://reyestr.court.gov.ua/Review/87115420.
 24. Ухвала Верховного Суду від 26.06.2018 по справі № 766/1760/17-ц. Вилучено з: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74963375.
 25. Ухвала Верховного Суду від 27.08.2018 по справі 701/167/18-ц. Вилучено з: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76166463.
 26. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. 2016. № 31. Ст. 545.
 27. Попов О. І. (2018). Малозначність справи як процесуальний фільтр доступу до суду касаційної інстанції: окремі питання судової практики. Малозначні спори: європейський та український досвід вирішення: збірник наукових праць учасників Міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 листопада 2018 р., Київ, Україна. Вилучено з: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/14830/Popov_maloznachnist_spravy_yak_protsesualnyi_filtr_dostupu.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 28. Р. Мінченко Об’єкти касайційного оскарження в цивільному судочинстві за новою редакцією Цивільного процесуального кодексу України. Вилучено з: http://vjhr.sk/archive/2019_4/part_3/22.pdf.
 29. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 р. № 3674-VI // Відомості Верховної Ради України. 2012. № 14. Ст. 87.
 30. Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 3 квітня 2020 р. № 294-IX // Відомості Верховної Ради. 2020. № 5. Ст. 31.
 31. Regulation (Ec) No 861/2007 oftheEuropeanParliamentandoftheCouncil. Вилучено з: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2007/861/oj.
 32. Court fees concerning European Payment Order procedure - Belgium [Електроннийресурс] – Режимдоступудоресурсу: https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_european_payment_order_procedure-305-be-en.do?member=1.
 33. Court fees concerning European Payment Order procedure - Germany [Електроннийресурс] – Режимдоступудоресурсу: https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_european_payment_order_procedure-305-de-en.do?member=1.
 34. Court fees concerning European Payment Order procedure - Spain [Електроннийресурс] – Режимдоступудоресурсу: https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_european_payment_order_procedure-305-es-en.do?member=1.
 35. Court fees concerning European Payment Order procedure - Netherlands [Електроннийресурс] – Режимдоступудоресурсу: https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_concerning_european_payment_order_procedure-305-nl-en.do?member=1.