ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Хімічні науки

УДОСКОНАЛЕННЯ СИНТЕЗУ ПЕРИЛЕНОВИХ ПІГМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЦЕНАФТЕНУ З КОКСОВОЇ СМОЛИ

Володимир Шапкін
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Катерина Зінченко
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Олексій Мороз
Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Андрій Бушуєв
ДЗ Луганський державний медичний університет
Про автора
Дата публікації травень 10, 2020
Ключові слова
 • аценафтен з коксової смоли, перилентетракарбонова кислота, периленові пігменти, випускна форма, барвник
Як цитувати
Шапкін, В., Зінченко, К., Мороз, О., & Бушуєв, А. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ СИНТЕЗУ ПЕРИЛЕНОВИХ ПІГМЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ АЦЕНАФТЕНУ З КОКСОВОЇ СМОЛИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2603

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.05

Стаття присвячена актуальній хіміко-екологічній темі – удосконаленню синтезу периленових пігментів з аценафтенової фракції коксохімічної смоли. В статті розглянуті варіанти утилізації аценафтену, виділеного з відходів коксування кам'яного вугілля, шляхом синтезу на його основі напівпродуктів для виробництва периленових барвників, пігментів і кубогенів. Визначені основні напрями вдосконалення технології їх виробництва для різних областей застосування. Досліджено протікання ряду реакцій перетворень аценафтену із коксохімічної смоли до перилентетракарбонової кислоти з подальшим отриманням цільових продуктів – периленових пігментів бордового, фіолетового, яскраво-червоного і червоного кольорів, які в випускній формі широко використовуються як атмосферо- і світлостійкі пігменти у виробництві лакофарбових композицій і при фарбуванні в інтенсивний колір багатьох полімерів, розглянуті фізико-хімічні і технологічні особливості синтезованих периленових барвників. Вдосконалено технологію синтезу периленових барвників і на їх основі випускних форм пігментів з освоєнням на дослідно-промисловій схемі, внаслідок чого не забруднюється довкілля, економиться вода, скорочується тривалість виробничого процесу. На основі проведених досліджень і отриманих результатів досягнуто збільшення виходу, підвищення якості і колористичних показників цільових продуктів. За розробленою вдосконаленою технологією синтезу периленових пігментів з аценафтену знижений матеріальний індекс на 27,6 (т/т) і зменшена стадійність процесу з 23 до 11 стадій.

 
Переглядів: 31

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Венкатараман, К. (1977). Химия синтетических красителей (Т. 5). Львов: Химия.
 2. Бородкин, В.Ф. (1981). Химия красителей. Москва: Химия.
 3. Дональдсон, Н. (1963). Химия и технология соединений нафталинового ряда. (пер. с англ. Королева А.И.). Москва: Госхимиздат.
 4. СOLORINDEX 80. Band 2. Farbstoffe fьr Leder und Rauchwaren, Farbstoffe fьr andere Industriezweige sowie organische Pigmente. (1980). «ИНТЕРХИМ». Галле, Германия.
 5. Хромов, А.В. & Смрчек, В.А. (2008). Строение и свойства органических пигментов. Лакокрас. материалы и их применение, (8), 38-42.
 6. Пилоян, Г.О. & Новикова, О.С. (1967). Журнал неорган. Химии, (12), 602.
 7. Vап Неek, K., Yuntgen, Н. & Peters, W. (1967). Вгennstoff-Сhemie, (48).
 8. Пушкина, Л.Л. (1985). Межфазный катализ в реакциях арилирования и алкилирования ароматических полициклических соединений (дис. … канд. хим.наук). Москва, Российская Федерация.
 9. Андруцкая, О.М. (2013). От импортозамещения к собственному ноу-хау. Лакокрасочные материалы и их применение, (3), 58-61.
 10. Андруцкая, О.М. (2014). Цвет индустриальных лакокрасочных материалов. Лакокрасочные материалы и их применение, (1/2), 46-49.