ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПАМУ

Ірина Білоконь
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Віталій Максимчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації травень 13, 2020
Ключові слова
 • спам; спам-реклама; електронна пошта; лінгвістичні особливості; лінгвістичне (мовне) маніпулювання.
Як цитувати
Білоконь, І., & Максимчук, В. (2020). ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПАМУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2633

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.09

У статті проаналізовано лінгвістичні особливості спаму. З'ясовано видові відношення між поняттям спаму і реклами для глибшого розуміння жанрової специфіки. Розглянуто мовні засоби маніпулювання свідомістю адресата та їх взаємозв’язок із конкретними психологічними установками.

 
Переглядів: 48

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Бутенко Н. Ю. (2006) Соціальна психологія в рекламі : навч. посібник. Київ : КНЕУ.
 2. Гудзь Ніна (2015) Інтернет-дискурс як новий тип комунікації: структура, мовне оформлення, жанрові формати. Сучасні лінгвістичні студії: навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. С. 61–87.
 3. Коновалова Е. Е. (2010) Спам как вид интернет-рекламы. Право и экономика. № 9. С. 15–19.
 4. Куранова С. І. (2012) Основи психолінгвістики : навчальний посібник. Академія: Альма-матер.
 5. Лутовинова Ольга. (2009) Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса: монография. Волгоград.
 6. Павленко А. (2019) Дискурс-аналіз сучасних спам-текстів. V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Мовний простір слов’янського світу». Київ. С. 50–54.
 7. Поденежна Л. О. (2018) Мовні засоби маніпулятивного впливу в рекламі : кваліфікаційна робота студентки факультету української філології групи УФР-м-17 / наук. керівник Н. М. Малюга. Кривий Ріг.
 8. Хазагеров Г. Г. (2002) Политическая риторика: учебник. Москва.
 9. Clement J.. Spam: share of global email traffic 2014–2019. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/420391/spam-email-traffic-share/
 10. Leeman Fr. The Beginner's Guide to DMARC with URIports. Retrieved from: https://www.uriports.com/blog/the-beginners-guide-to-dmarc-with-uriports/
 11. Petrov Ch. Gmail Statistics 2020. Retrieved from: https://techjury.net/stats-about/gmail-statistics/#gref