ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ

Ірина Повар
Національного університету «Острозька академія»
Про автора
I. Хом'як
Національного університету «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації травень 13, 2020
Ключові слова
  • компетентнісний підхід, компетентність, соціокультурна компетентність, фонетика.
Як цитувати
Повар, І., & Хом’якI. (2020). ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2634

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.10

У статті розглянуто поняття соціокультурної компетентності та засоби і способи її формування в учнів основної школи. Зокрема, звернено увагу на специфіку формування соціокультурної компетентності у процесі навчання фонетики української мови.

 
Переглядів: 124

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Боровець, Л. А. Скоромовки та чистомовки для вдосконалення навичок швидкочитання (40). Вилучено із https://naurok.com.ua/zbirka-skoromovki-ta-chistomovki-dlya-vdoskonalennya-navichok-shvidkochitannya-9138.html
  2. Вітюк В. (2013) Основні шляхи формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи. Рідне слово в етнокультурному вимірі, 474-479.
  3. Гуцан, Л. А. Компетентнісний підхід у сучасний освіті. Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (256.). 25-27 лютого, 2013, Київ, Україна.
  4. Державний стандарт загальної середньої освіти Вилучено із https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/derzhavni-standarti
  5. Програма з української мови для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Вилучено із https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
  6. Хом’як, І. М., (1997) Два нестандартні уроки з мови. Дивослово, (1), 40-44.
  7. Хом’як, І. М., (2016) Трансформаційний зміст сучасного уроку мовлення. Дивослово, (9), 6-9.
  8. Не щебечи, соловейку. Вилучено із Petrov Ch. Gmail Statistics 2020. Retrieved from: https://techjury.net/stats-about/gmail-statistics/#gref