ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

АНАЛІЗ РІШЕННЯ ЄСПЛ У СПРАВІ «К.Х. ТА ІНШІ ПРОТИ СЛОВАЧЧИНИ» У РОЗРІЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Христина Чопчик
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Про автора
Дата публікації травень 22, 2020
Ключові слова
 • фінансові послуги; споживачі фінансових полуг; фінансова установа; персональні дані; General Data Protection Regulation.
Як цитувати
Чопчик, Х. (2020). АНАЛІЗ РІШЕННЯ ЄСПЛ У СПРАВІ «К.Х. ТА ІНШІ ПРОТИ СЛОВАЧЧИНИ» У РОЗРІЗІ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/2920

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.19

У статті аналізується та детально описується рішення Європейського суду з прав людини у справі «К.Х. та інші проти Словаччини» в аспекті захисту прав споживачів фінансових послуг. Досліджуються норми національного законодавства, що регулюють правовідносити у яких основним безпосереднім об’єктом є обробка персональних даних споживачів фінансових послуг. Проаналізовано судову практику України на яку опосередковано вплинуло рішення Європейського суду з прав людини у справі «К.Х. та інші проти Словаччини». Аналіз рішені Констиуційного суду України, щодо недолік бюджетного законоставства у сфері захисту прав споживачів фінансових послуг. Обґрунтовується необхідність застосування практики Європейського суду з прав людини у судових рішеннях українськими суддями. Опис норм  General Data Protection Regulation (надалі GDPR), як способу захисту персональних даних. Висвітлення позитивів та негативів у  застосуванні GDPR, фінансовими установами  у своїй діяльності. Перспективи розвиту України в розрізі захисту прав споживачів фінансових послуг.

 
Переглядів: 73

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Конституція України. №254к/96-ВР. (1996). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. № 995_004. (1950). Вилучено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004
 3. Рішення у справі «К.Х. та інші проти Словаччини» (K.H. and others v. Slovakia) від 28 квітня 2009 року (заява № 32881/04). Вилучено з https://ips.ligazakon.net/document/view/SO5960
 4. Бюджетний кодекс України (Закон України).№2456-VI.(2010). Вилучено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 5. Про захист персональних даних (Закон України). №2297-VI.(2010). Вилучено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
 6. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (Закон України). №2664-III. (2002). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14
 7. Постанова у справі № 664/1261/16-ц (провадження № 61-25248св18) від 06.12.2019. Верховний суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/86205971
 8. Постанова у справі № 361/7528/17 (провадження № 61-45662св18) від 02. 09.2019 року. Верховний суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/84092248
 9. Постанова у справі № 754/6091/18 (провадження № 61-11473св19) від 27.01.2020 року. Верховний суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/87243004
 10. Постанова у справі №752/10234/16-ц (провадження № 61-27899св18) від 16.10.2019 року. Верховний суд м. Києва. Єдиний державний реєстр судових рішень. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/85135423
 11. Pішення у справі № 583/5510/18 (провадження 2/583/272/19) від 17.09.2019 року. Охтирський міськрайонний суд Сумської області. Єдиний державний реєстр судових рішень. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/83658933
 12. Pішення у справі № 1-123/2018(4892/17) від 11.10.2018 року. Конституційний суд України м. Київ. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-18
 13. Кучин, М. Н. (2004) Прецедентное право Европейского суда по правам человека. Екатеринбург, УрГЮА, 481 с.