ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

СОЦІАЛЬНЕ СХВАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ІЛЮЗІЇ ЗНАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ

Яна Обач
Національного університету «Острозька академія»
Про автора
Марія Шугай
Національного університету «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації травень 26, 2020
Ключові слова
 • ілюзія; соціальне схвалення; соціальна психологія; самооцінка.
Як цитувати
Обач, Я., & Шугай, М. (2020). СОЦІАЛЬНЕ СХВАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ІЛЮЗІЇ ЗНАННЯ ПРИ ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМНИХ ЗАВДАНЬ УЧНЯМИ СТАРШИХ КЛАСІВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3082

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.23

У статті розглядається проблемне питання соціального схвалення учнів старших класів, як чинника ілюзії знання при вирішенні проблемних завдань. Вказується на потребу застосування даного методу, як дієвого інструменту позитивного впливу на учнів старших класів з урахуванням виправлення знань у разі їх не правильного розуміння та засвоєння старшокласниками. Проводиться детальний аналіз учнів з високою самооцінкою та учнів з низькою самооцінкою.

 
Переглядів: 33

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Metcalfe, J. (1998). Cognitive optimism: Self-deception or memory-based processing heuristics. Personality and Social Psychology Review.
 2. Августюк, М.М. (2015). Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів. Острог: Національний університет «Острозька академія».
 3. Андрущенко, Т.К. (1999). Изучение самооценки в учебной деятельности. Сб.: Экспериментальные исследования по проблемам психологии.
 4. Ануфрієва, Н. М., Зелинська Т. М. & Туриніна О. Л. (2006). Соціальна психологія. МАУП.
 5. Бранден, Н. (2005). Формирование личности. Киев.
 6. Волков, Д.Н. & Зиновьева, Е.В. (2011). Проявление когнитивного бессознательного в феномене сверхуверености. Санкт-Петербург: Вестник СПбГУ.
 7. Канівець, Т.М. (2012). Основи педагогічного оцінювання. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.
 8. Кон, И.С. (1989). Психология юношеского возраста. Проблемы формирования личности.
 9. Майєрс, Д. (2011). Социальная психология. Питер.
 10. Одайник, А.С. (2013). Уверенность как результат независимой проверки гипотез. Психология. Журнал Высшей школы экономики.
 11. Практикум для педагогів: Створення сприятливого емоційно-психологічного середовища як засіб підвищення мотивації вихованців до навчання. Вилучено із https://vseosvita.ua/library/praktikum-dla-pedagogiv-stvorenna-spriatlivogo-emoci jno-psihologicnogo-seredovisa-ak-zasib-pidvisenna-motivacii-vihovancivdonavcan na-204298.html
 12. Сломен, С. & Фернбак, Ф. (2018) Ілюзія знання. Чому ми ніколи не думаємо на самоті. Київ.
 13. Савин, Е.Ю. & Фомин, А.Е. (2011). Когнитивные и личностные факторы уверености в знании конкретной предметной области. Известия Тульского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки.
 14. Ткачук, О.В. (2018). Поняття ілюзії знання в контексті метакогнітивного моніторингу. Острог: Науковий вісник Херсонського державного університету.