ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ СТВОРЕННІ БРЕНДУ КОМПАНІЇ

Анастасія Тараненко
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Про автора
Ірина Ковшова
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Про автора
Дата публікації травень 27, 2020
Ключові слова
 • маркетингове дослідження, методи, споживча поведінка, бренд, атрибути, брендинг, стратегія, управління.
Як цитувати
Тараненко, А., & Ковшова, І. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ ПРИ СТВОРЕННІ БРЕНДУ КОМПАНІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3127

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.09.25

У статті розглянуто теоретико-методологічні засади формування  споживчої поведінки при створення бренду компанії. Встановлено, що кожен бренд складається з сукупності елементів, які створюють цілісний образ товару/послуг, і називаються атрибутами бренду. Узагальнено основні характеристики ефективного бренду (ім’я,  символи,  колір, слоган, звуки,  персонажі,  форму,  аромат,  смак,  рухи) за якими споживач сприймає, запам’ятовує і впізнає товар, послугу чи торгову марку. Запропоновано процес створення бренду компанії на основі дослідження споживчої поведінки, що містить сім етапів від формування ідеї створення бренду до її практичної реалізації.

 
Переглядів: 110

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Котлер, Ф. (1990). Основы маркетинга (c. 67). (В.Б. Боброва, пер. с англ.; общ. ред. Е.м. Пеньковой). Москва: Прогресс.
 2. Шульгіна, Л. М., Лео, М. В. (2011). Брендинг: теорія та практика (на прикладі об’єктів комерційної нерухомості) (c. 12). Національний технічний університет України «КПІ», Київський національний торговельно-економічний університет, Європейський університет. Київ-Тернопіль: Астон.
 3. Definition of Brand (AMA Dictionary). American Marketing Association. (2017). Retrieved from www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B
 4. Огилви, Д. (2003). О рекламе. Москва: Эксмо.
 5. Андрій Федорів: Не треба мати ілюзій, що творення бренду – це безкоштовно. Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS). (2018). Вилучено з https://lvbs.com.ua/ knowledge/uk/news/1224
 6. Ковшова, І. О. (2016). Застосування мультиатрибутивної моделі у маркетинговому менеджменті промислових підприємств. Економіка, менеджмент, бізнес, (2), 84–90. Вилучен з http://nbuv.gov.ua/UJRN/ ecmebi_2016_2_14
 7. Bhasin, H. (2019). What are Brand Elements? 10 Different Types of Brand Elements. Marketing91. Retrieved from https://www.marketing91.com/brand-elements/
 8. Бренд и его атрибуты. Креатив дизайн-студия АНТАРГО. Вилучено з http://antargo.com.ua/ru/brending-stati/brend-i-ego-atributyi.html
 9. Створення бренду в Linnikov.agency. Linnikov.agency. Вилучено з https://linnikov.agency/ua/blog/sozdanie-brenda-v-linnikov-agency/
 10. Струтинська, І. В. (укл.) (2015). Бренд-менеджмент: теорія і практика.-навчальний посібник (с. 59-61). Тернопіль: Прінт-офіс. Вилучено з http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/7116/6/Navchalno_metodychnyj_pidruchnyk.pdf
 11. Kardes, Frank R., Steven S. Posavac, Maria L. Cronley, and Paul M. Herr. (2008). Consumer Inference. Handbook of Consumer Psychology (с. 165-191). New York: LEA/Psychology Press.
 12. Соломон, М. Р. (2003). Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на рынке (с. 33). (В. Е. Момота, пер. с англ.). Санкт-Петербург: ДиаСофт.
 13. Попова, Л. О. & Мітяєва, Т. Л. (2008). Поведінка споживачів: навчальний посібник (с. 121-133). Харків: Харківський державний університет харчування та торгівлі.
 14. Cynthia, M. Consumer Behavior Research Methods. The Houston Chronicle. Retrieved from https://smallbusiness.chron.com/consumer-behavior-research-methods-70706.html
 15. Малхорта, Н. К. (2002). Маркетинговые исследования. Практическое руководство. (3-е издание.: пер. с англ.). Москва: Издательский дом "Вильяме".