ΛΌГOΣ.ONLINE (2019)
Філологічні науки

ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЮВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ (НА ПРИКЛАДІ ГІПЕРЛОКАЛЬНОГО МЕДІА РАЙОН.IN.UA)

Марина Захарчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Віталій Максимчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації грудень 1, 2019
Ключові слова
 • прагматичне значення; заголовок; медіатекст; гіперлокальне медіа; стилістичні засоби і прийоми
Як цитувати
Захарчук, М., & Максимчук, В. (2019). ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ ФУНКЦІЮВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ (НА ПРИКЛАДІ ГІПЕРЛОКАЛЬНОГО МЕДІА РАЙОН.IN.UA). ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/316

Анотація

EOI: 10.11232/2663-4139.04.03

У статті проаналізовано засоби прагматичної організації заголовків мережі гіперлокальних медіа Район.in.ua, репрезентовані лексико-семантичним і частково синтаксичним мовним рівнем. Виокремлено типові види висловлювань у заголовках, з’ясовано характер реалізації намірів мовця. Окреслено технології маніпулятивного впливу на свідомість реципієнта прагматичних маркерів у заголовках.

Переглядів: 59

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Арутюнова, Н.Д. (1981). Фактор адресата. Известия Академии наук СССР. Сер. Литература и язык, (4), С. 356–367.
 2. Желтоногова, Т. В. (2004). Заголовок як компонент структури поетичного тексту. (автореф. дис. … доктора філолог. наук). Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка, Кіровоград, Україна.
 3. Завгородня, Л. В. (2002). Перифрази як засіб стереотипізації соціальної інформації. Наукові записки інституту журналістики, (7), С. 75–78. Вилучено з: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=239
 4. Земская, Е. А., Китайгородская, М. В. & Розанова, И. Н. (1983) Языковая игра. Русская разговорная речь. Фонетика. Морфология. Лексика. Жест. Е.А. Земская (ред.). Москва: Наука.
 5. Исаева, А.Ю. (2016). Синтаксис газетного заголовка: экспрессия и прагматика. Известия Южного федерального университета. Сер. Филологические науки, (4), С. 102–108.
 6. Красных, В. В. (2003). «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? Москва: Гнозис.
 7. Лазарева, Э. А. (1989). Заголовок в газете. Свердловск.: Изд-во Урал. ун-та.
 8. Монахова, Т. В. (2017). Інформаційно-змістова специфіка викладання дисципліни «Сучасна українська мова ЗМІ» на факультетах журналістики. Інформаційні технології в освіті, (4), С.107–117.
 9. Санников, В. З. (2002). Русский язык в зеркале языковой игры. Москва: Языки славянской культуры.
 10. Тупицына, И. Н. & Скороходова, Е. Ю. (2009) Природа метафоры и ее использование в современной российской прессе. Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Филология. Искусствоведение, (33), С. 108–114.
 11. Шевченко, А. И. (2002). Дискурсивный анализ материалов массовой комуникации. Сборник научных трудов «Теория коммуникации & прикладная коммуникация», (1), C. 185–192.