ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Андрій Щебель
Львівський університет бізнесу та права
Про автора
Дата публікації травень 31, 2020
Ключові слова
 • потенціал підприємства; управління; раціональність; оцінювання; фактори.
Як цитувати
Щебель, А. (2020). КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.09

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.09.09

У статті доведено, що управління потенціалом підприємства в умовах ринку є складним динамічним явищем, яке може призводити до розвитку цього потенціалу або його зниження чи повного зникнення. Розвиток потенціалу слід розуміти як його приріст і реалізацію для досягнення встановлених керівниками цілей. Для того, щоб розвиток потенціалу відбувався і мав таку динаміку, яка необхідна керівникам підприємств, то управлінські рішення щодо формування і використання потенціалу підприємства повинні враховувати фактори внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, зокрема ті, які впливають на раціональність управління. Факторний аналіз необхідно здійснювати перманентно. Його результати мали б допомагати керівникам підприємств обирати раціональні управлінські рішення. Для виконання цього завдання фактори необхідно ідентифікувати, класифікувати і оцінювати. Ідентифікування факторів означає їхнє виявлення і встановлення актуальності цих факторів. Класифікація факторів потрібна для їхнього поділу на постійні і змінні, ті, які пов’язані між собою лінійно або опосередковано, на значущі і малозначущі тощо. Власне кажучи, побудова класифікації факторів є результатом їхнього оцінювання. У виконаному дослідженні проведено кластеризацію факторів, що дозволило виявити фактори, об’єднані в одні групи, а також ідентифікувати характер зв’язків між цими факторами. Практичне застосування запропонованої аналітико-інформаційної моделі урахування факторів під час формування управлінських рішень щодо управління потенціалом підприємства сприятиме підвищенню об’єктивності схвалюваних рішень в управлінні потенціалом підприємства.

 
Переглядів: 344

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Legeza, N. V. (2019). Theoretical aspects of the organizational support of enterprise development. Efektyvna ekonomika, 1. doi: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.1.151.
 2. Chernyavs’ka, I. (2019). Organizational Support for Industrial Restructuring at Metallurgical Enterprises. Modern Economics, 13(1), 259–265. doi: https://doi.org/10.31521/modecon.V13(2019)-40.
 3. Vyhovska, N. H., & Vyhovskyi, V. H. (2017). Development of orgware of borrower – legal entity’s solvency analysis. The Journal of Zhytomyr State Technological University. Series: Economics, 0(1(79)), 142–150. doi: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-142-150.
 4. Yatsenko, V., Yatsenko, O., Yatsenko, M., & Tkachuk, I. (2017). Information and organizational support for the construction and analysis of financial statements, the importance of its analytical indicators in the management of entrepreneurship activities. Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University. Series: Economic Sciences, 1(21), 3–15 (in Ukrainian). Retrieved May 13, 2020, from http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/88301.
 5. Striltsiv, O. (2019). Areas of Legal Settlement and Organizational Provision of the Use of Unmanned Air Vehicles in Ukraine at the Modern Stage. Ûridičnij Časopis Nacìonalʹnoï Akademìï Vnutrìšnìh Sprav, 18(2), 116–124. doi: https://doi.org/10.33270/04191802.116.
 6. Zaychenko, K. (2019). Methods and models of formation the organizational structure of innovation-active small enterprise: essence and practical value. Ekonomika ta derzhava, 2, 135–140. doi: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2019.2.135.
 7. Bohle, S. A. L., Chambel, M. J., Medina, F. M., & Cunha, B. S. D. (2018). The Role of Perceived Organizational Support in Job Insecurity and Performance. Revista de Administração de Empresas, 58(4), 393–404. doi: https://doi.org/10.1590/s0034-759020180405.
 8. Kniaz, S. V., & Luchko, H. Y. (2015). Current state and problems in derivatives market functioning in ukraine. Actual Problems of Economics, 168(6), 347–354.
 9. Kniaz, S. V., & Kosovska, V. V. (2015). Grounding the need for transfer system development between industrial enterprises. Actual Problems of Economics, 170(8), 16–23.
 10. Kniaz, S. V. (2015). Transfer potential for innovative development of industrial and trade organizations. Actual Problems of Economics, 169(7), 57–64.
 11. Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. (2015). Perceived Organizational Support: A Meta-Analytic Evaluation of Organizational Support Theory. Journal of Management, 43(6), 1854–1884. doi: https://doi.org/10.1177/0149206315575554.
 12. Chen, T., Hao, S., Ding, K., Feng, X., Li, G., & Liang, X. (2020). The impact of organizational support on employee performance. Employee Relations: The International Journal, 42(1), 166–179. doi: https://doi.org/10.1108/er-01-2019-0079.
 13. Caesens, G., Stinglhamber, F., Demoulin, S., & De Wilde, M. (2017). Perceived organizational support and employees’ well-being: the mediating role of organizational dehumanization. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(4), 527–540. doi: https://doi.org/10.1080/1359432x.2017.1319817.
 14. Лапач, С. Н., Чубенко А. В., & Бабич П. Н. (2002). Статистика в науке и бизнесе. К.: Морион (640 с.).
 15. Скриньковський, Р. М. (2013). Освітньо-фаховий потенціал персоналу: сутність і роль у формуванні інвестиційної привабливості підприємства. Бізнес Інформ, 4, 121–126.
 16. Скриньковський, Р. М. (2015). Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності. Проблеми економіки, 2, 186–193.
 17. Скриньковський, Р. & Чубенко А. (2016). Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Підприємництво, господарство і право, 7, 49–54.
 18. Скриньковський, Р. М., Клювак, О. В., & Процевят, О. С. (2016). Діагностика експортного потенціалу підприємства. Проблеми економіки, 4, 163–170.
 19. Павловські, Г. (2017). Розвиток системи управлінської діагностики підприємства (автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Наук. кер. – к.е.н. Р. М. Скриньковський). Львівський університет бізнесу та права. Львів (20 с.).
 20. Skrynkovskyy, R., Pawlowski, G., Harasym, L., & Haleliuk, M. (2017). Improvement of the Model of Enterprise Management Process on the Basis of General Management Functions. Path of Science, 3(12), 4007–4014. doi: http://dx.doi.org/10.22178/pos.29-7.
 21. Серняк, І. (2019). Формування та розвиток соціального інструментарію управління персоналом підприємства (автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Наук. кер. – к.е.н., доц. Р. М. Скриньковський). Львівський університет бізнесу та права. Львів (20 с.).
 22. Pawlowski, G., Skrynkovskyy, R., Shpak, O., & Vizniak, Y. (2017). Development of the Model of the System of Managerial Diagnostics of the Enterprise on the Basis of Improvement of Diagnostic Purposes. Path of Science, 3(11), 4010–4020. doi: http://dx.doi.org/10.22178/pos.28-9.