ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ОЦІНЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Андрій Щебель
Львівський університет бізнесу та права
Про автора
Дата публікації червень 1, 2020
Ключові слова
 • потенціал підприємства; управління; раціональність; оцінювання; фактори.
Як цитувати
Щебель, А. (2020). ОЦІНЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.01

Потенціал підприємства може мати низку складових, які є різнорідні за своєю економіко-управлінською природою. Це вимагає вибору критеріїв, які були б спільними для оцінювання усіх компонентів потенціалу. З позиції ресурсного підходу, такими критеріями могла би бути вартість ресурсів на формування потенціалу підприємства, а також вартість, створена за рахунок використання наявного потенціалу. Такий критерій легко узгоджується із цілями формування і реалізації потенціалу підприємства, а тому може мати кількісний і часовий вимір досягнення. Вартість ресурсів – це вартісний вимір критерію. У свою чергу, час, з одного боку, є одним із вимірів обраного критерію, а, з іншого боку, окремим критерієм. Адже один і той самий результат, який отриманий за різні проміжки часу, зазвичай, має різну оцінку. Обґрунтовано, що оцінювання раціональності управління потенціалом підприємства доцільно здійснювати на основі порівняння вартості ресурсів, які були залучені для формування потенціалу із вартістю, створеною в результаті його використання. Доведено, що значущість різниці між цими вартостями залежить від фактору часу. Чим коротший є аналізований період і чим більшою є різниця між досліджуваними вартостями, тим раціональнішим є управління. Застосовуючи положення теорії нейронних мереж, побудовано регресійну модель, що передбачає використання рекурентної функції. Це забезпечило точність прогнозування результуючих параметрів і посилило інформативність та об’єктивність запропонованого методу.

 
Переглядів: 205

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Єршова, Н. Ю. (2009). Діагностика у системі антикризового управління машинобудівними підприємствами (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. техн. ун-т “Харк. політехн. ін-т”. Харків (20 с.).
 2. Босак, А. О. (2007). Економічне оцінювання та розвиток комунікацій в управлінні машинобудівними підприємствами (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (23 с.).
 3. Андрющенко, І. Є. (2011). Управління витратами машинобудівного підприємства на основі функціонально-процесного підходу (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); ДВНЗ “Приазов. держ. техн. ун-т”. Маріуполь (20 с.).
 4. Дідик, А. М. (2008). Управління витратами у машинобудівних корпораціях (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (21 с.).
 5. Кармазин, В. Я. (2008). Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. гірн. ун-т. Дніпропетровськ (17 с.).
 6. Миронюк, В. О. (2009) Управління парком повітряних суден авіакомпанії (автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.04); Нац. авіац. ун-т. Київ (20 с.).
 7. Потетюєва, М. В. (2010). Формування витрат з перспективних видів економічної діяльності залізниць України (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); Держ. екон.-технол. ун-т трансп. Київ (17 с.).
 8. Георгіаді, Н. Г. (1999). Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу (автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.02); Держ. ун-т “Львів. політехніка”. Львів (18 с.).
 9. Файвішенко, Д. С. (2011). Оцінка ефективності брендингу на основі функціонального підходу (автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04); Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк (20 с.).
 10. Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Гнилянська, Л. Й., & Зінкевич, Д. К (2010). Інноваційні програми машинобудівних підприємств: креативні рішення і моделі їх трансферного забезпечення: монографія. Львів: Видавництво “СПОЛОМ” (345 с.).
 11. Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Політило, М. П., & Коломієць О. Л. (2011). Кооперування машинобудівних підприємств з урахуванням інноваційного та евристичного розвитку: монографія. Львів: Видавництво “Міські інформаційні системи” (250 с.).
 12. Кузьмін, О. Є., Князь, С. В., Жежуха, В. Й., & Савіцька, Н. В. (2012). Креативний потенціал підприємства як чинник формування інноваційних технологічних процесів: монографія. Львів: Видавництво “Тріада плюс” (464 с.).
 13. Бусленко, Б. В. (2015). Управління результативністю використання потенціалу підприємства. doi: http://doi.org/10.5281/zenodo.3825897.
 14. McCulloch, W.S., & Pitts, W. (1943). A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity. Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115–133. doi: https://doi.org/10.1007/BF02478259
 15. Уоссермен, Ф. (1999). Нейрокомпьютерная техника: теория и практика (пер. с англ. Ю. А. Зуев, В. А. Точенов). М: Мир (184 с.).
 16. Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: A probabilistic model for information storage and organization in the brain. Psychological Review, 65(6), 386–408. doi: https://doi.org/10.1037/h0042519.
 17. Скриньковський, Р. М. (2013). Освітньо-фаховий потенціал персоналу: сутність і роль у формуванні інвестиційної привабливості підприємства. Бізнес Інформ, 4, 121–126.
 18. Скриньковський, Р. М. (2015). Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності. Проблеми економіки, 2, 186–193.
 19. Скриньковський, Р. & Чубенко А. (2016). Діагностика конкурентного потенціалу підприємства та відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Підприємництво, господарство і право, 7, 49–54.