ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА

Христина Чопчик
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Про автора
Дата публікації червень 2, 2020
Ключові слова
  • суб’єкти трудового права; правовідносини; суб’єкт правовідноси; правовий статус; трудова праводієздатність.
Як цитувати
Чопчик, Х. (2020). ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ ТРУДОВОГО ПРАВА. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3236

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.03

У даній статті описується розвиток і становлення суб’єкта трудового права, як повноцінного учасника правовідносин. Визначається співвідношення між собою таких правових категорій,  як «суб’єкт права» та «суб’єкт правовідносин»  також їх взаємодія між собою. Проводиться аналіз правової доктрини в розрізі визначення поняття «суб’єкта трудового права». Детально описуються ознаки суб’єкта правового права, як учасників трудових правовідносин та формується визначення поняття «суб’єктів правового права». Розкривається елементи правового статусу суб’єктів трудового права. Зазначаються проблеми, які спричиняє не визначення даної правової категорії законодавцем у нормативно-правових актах, що регулюють трудові правовідносини.

 
Переглядів: 219

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бонтлаб В. В., Біда К. М., Костюк В. Л., Сімутіна Я. В., Вітик І. Р., Мельник В. П., Мельник О. Я. (2010). Трудове право України (основи теорії трудового права). Київ: Промінь.
  2. Зайчук, О. В. (2006). Теорія держави і права. Київ: Юрінком Інтер.
  3. Мельник, К. Ю. (2014). Трудове право України. Харків : Діс плюс.
  4. Пилипенко, П.Д. (2006). Трудове право України. Київ : Видавничий Дім «ІнЮре», 2006.
  5. Сыроватская, Л.А.(1997). Трудовое право. Москва: Высшая школа.
  6. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришина. О.В. (2002). Загальна теорія держави і права. Харків: Право.