ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

Марія Амельницька
Донецький національний технічний університет
Про автора
Анна Маріна
Донецький національний технічний університет
Про автора
Дата публікації червень 8, 2020
Ключові слова
 • фінансова діяльність, акціонерне товариство, фінансовий аналіз, ділова активність, ліквідність, платоспроможність, діагностика банкрутства.
Як цитувати
Амельницька, М., & Маріна, А. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3240

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.07

У статті проведено аналіз акціонерного товариства як форми підприємницької діяльності, розкрито особливості використання фінансів акціонерними товариствами. Охарактеризовано особливості фінансової діяльності акціонерного товариства, запропоновано оцінювати ефективність фінансової діяльності за допомогою системного методу аналізу фінансової звітності з використанням методу Дюпон. Проаналізовано існуючі моделі щодо діагностики банкрутства акціонерного товариства.

 
Переглядів: 76

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Функ, Я.И., Михальченко, В. А., Хвалей, В. В. (2009). Акционерное общество. Минск: Амалфея.
 2. Ігнатьева, І. А., Гарафонова, О. І. (2013). Корпоративне управління: підруч. К.: ЦУЛ.
 3. Гришина, I. І. (2014). Сутність відповідальності учасників акціонерних правовідносин. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, (45). 26-33.
 4. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI. Офіційний сайт Верховної Ради України. Вилучено з : http://zakon.rada.gov.ua.
 5. Бердар, М. М. (2015). Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства. Актуальні проблеми економіки, (5). 133-138.
 6. Білик, Г. Г. Ефективність використання фінансових ресурсів суб’єктами господарювання як запорука економічного зростання. Вилучено з: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Economy.
 7. Єсаян, Е. М. Диверсифікація джерел формування фінансових ресурсів акціонерних товариств. Вилучено з: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr//Stati/19PDF.pdf.
 8. Жорнокуй, Ю. М. (2014). Закон України «Про акціонерні товариства»: позитивні та проблемні аспекти. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, (48). 32-40.
 9. Масенко, Б.П., Афонченкова, Т.М. (2015). Антикризове управління. К.: Вид-во Європ. ун-ту.
 10. Ван Хорн, Дж. К., Вахович, Дж. М. (2008). Основы финансового менеджмента: монографія; 12-е изд. М.: Издательский дом «Вильямс».