ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Анна Маляренко
Харківський Національний Університет Міського Господарства імені О. М. Бекетова
Про автора
Дата публікації червень 8, 2020
Ключові слова
 • мотивація; система мотивації; процес; удосконалення; засоби мотивації; ефективність мотиваційного впливу.
Як цитувати
Маляренко, А. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.04

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.04

У сучасному світі ефективне управління організацією, створення її майбутнього - це праця людей, які в ній працюють і складають її людський капітал. Ресурси які використовуються організацією, їх доцільність, якість, їх вплив і ефекти залежать від людей, які використовують їх для створення продуктів і послуг, які набуває консумент. Серед багатьох функцій управління людським капіталом, в сучасному світі однією з найважливіших є роль, яку виконує мотивація. Важливість цієї функції полягає на ефективному та результативному поєднані цілей організації з цілями працівників та створенні діючого механізму керування дій персоналу, спрямованих на отримання зазначених результатів. Мета статті-представити різноманітність підходів до створення систем мотивації, які використовуються в практиці управління, а також підтвердження тези про те, що тільки правильно сформульована і реалізована мотиваційна політика забезпечує ефективне досягнення цілей підприємства. Основне питання, що обумовлює раціональне застосування мотиваційних систем, - адаптація їх до зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Це означає надання йому адаптивності та здатності приймати зміни у навколишньому середовищі як всередині, так і зовні.

 
Переглядів: 167

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Патрахина Т. Н. & Романчук К. П (2015). Сущность и содержание понятия «мотивация» в системе управления. Молодой учёный, (1), 461–464.
 2. Мескон М., Альберт М. & Хедоури Ф. (2008) Основы менеджмента. Москва: ООО «И. Д. Вильямс».
 3. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности(2008). Москва: Академия.
 4. Зайцев, Г. & Файбушевич С. (2008) Управление кадрами на предприятии: персональный менеджмент. Санкт-Петербург.: Питер.
 5. Завадський Й. С., Осовська О. О. & Юшкевич Т. В. (2006) Економічний словник. Київ: Кондор.
 6. Соціологія. Словник (2020). U Distance Learning. Вилучено з: https://dl.sumdu.edu.ua/textbooks/12550/159180/index.html
 7. Journal Economy and Management (2014). Ekonomia i Zarządzanie (2).
 8. Gellerman S.W. Management by motivation. American Management Association, Inc.(1968), 3.
 9. Maslow A. A theory of human motivation (1943). Psychological Review. (50), 370–396.
 10. sposoby na skuteczne motywowanie pracowników (2020). Harvard Business Review Polska. Вилучено з: https://www.hbrp.pl/b/3-sposoby-na-skuteczne-motywowanie-pracownikow/fIpHm6b8