ΛΌГOΣ.ONLINE (2019)
Філологічні науки

СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ МІЛІТІ-ПСЕВДОПОЕТОНІМИ: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. ШКЛЯРА«ЧОРНЕ СОНЦЕ»)

Катерина Олар
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Віталій Максимчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації грудень 6, 2019
Ключові слова
  • поетонім; міліті-псевдопоетонім; поетоніміка; псевдопоетонім; мотивація
Як цитувати
Олар, К., & Максимчук, В. (2019). СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ МІЛІТІ-ПСЕВДОПОЕТОНІМИ: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ В. ШКЛЯРА«ЧОРНЕ СОНЦЕ»). ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/327

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.04.12

У статті окреслено обсяг поняття «поетонім», подано різновиди поетонімів. Дано визначення терміна «міліті-псевдопоетонім». Описано стан наукових досліджень, присвячених міліті-псевдопоетонімам, та вказано на перспективи подальших студій. Проаналізовано сучасні українські міліті-псевдопоетоніми з мотиваційного погляду на основі роману В. Шкляра «Чорне сонце».

Переглядів: 44

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Подольская, Н. (1988). Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука.
  2. Войталюк, А. (2013). Стилістично-виражальні можливості власних особових імен (на матеріалі усмішок Петра Ребра). Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, (36), 143–147.
  3. Литвин, Л. (2006). Ономастична система художньої прози (на матеріалі французьких романів XIX – XX століть) (дис. ... канд. філол. наук). Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Київ, Україна.
  4. Торчинський, М. (2008). Структура онімного простору української мови. Хмельницький: Авіст.
  5. Ніколашина, Т. І. (2018). Позивний як різновид міліті-псевдоніма в романі «Іловайськ» Є. Положія. International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage»: conference proceedings. Baia Mare: Izdevnieciba «Baltija Publishing». 43–46.
  6. Шкляр, В. (2015). Чорне Сонце. Харків: Клуб сімейного дозвілля.