ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Хімічні науки

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ, ФОРМИ ТА РОЗМІРУ ЧАСТОЧОК НА ІНТЕНСИВНІСТЬ І ВІДТІНОК ПІГМЕНТУ БОРДО ПЕРИЛЕНОВОГО

Володимир Шапкін
Інститут хімічних технологій (ІХТ) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Андрій Бушуєв
ДЗ Луганський державний медичний університет
Про автора
Олексій Мороз
Інститут хімічних технологій (ІХТ) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
Про автора
Дата публікації червень 12, 2020
Ключові слова
 • периленові барвникі, пігмент, бордо периленовий, колористичні показники.
Як цитувати
Шапкін, В., Бушуєв, А., & Мороз, О. (2020). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СТРУКТУРИ, ФОРМИ ТА РОЗМІРУ ЧАСТОЧОК НА ІНТЕНСИВНІСТЬ І ВІДТІНОК ПІГМЕНТУ БОРДО ПЕРИЛЕНОВОГО. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3509

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.10

Приведені дослідження впливу структури та розміру часточок на інтенсивність і відтінок пігменту бордо периленового при його синтезі в порівнянні з зарубіжним аналогом. Показано, що пігмент бордо відповідний взятому для порівняння зразку, повинен мати розмір часточок близько 0,8-1,0 мкм і задовільняти вимогам споживачів. Показано, що у разі збільшення розміру часточок інтенсивність зменшується, спектр зміщується в довгохвильову область, тобто відбувається батохромний зсув зрушення і зразок має жовтуватий відтінок. Якщо розміри часточок зменшуються, інтенсивність кольору відповідно зростає. З експериментальних даних витікає, що, регулюючи структурою кристалів і величиною часточок, можливо отримувати зразки пігменту з необхідними колористичними показниками і споживчими властивостями.

 
Переглядів: 29

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Шапкін В.П., Зінченко К.О., Бушуєв А.С., Мороз О.В. Удосконалення синтезу периленових пігментів з використанням аценафтену з коксової смоли. Журнал ЛОГОС ОНЛАЙН, № 9 (травень 2020 р.), с. 1-7. ЕОІ 10.11232/2663-4139.09.05.
 2. Maikowski M.A. Einflus der Korngrosenverteilung auf coloristische Eigenschaften und Lichtechtheit organischer Pigmente / M.A. Maikowski // Farbe und Lack. 1971. – Bd. 77, № 7. – S.640-647.
 3. Венкатараман К. Химия синтетических красителей / K. Венкатараман / – Л.: Химия, 1977. – Т-5. – 432 с
 4. Бородкин В.Ф. Химия красителей / В.Ф. Бородкин / – М.: Химия, 1981. – 248 с.
 5. Хромов А.В. Строение и свойства органических пигментов / А.В. Хромов, В.А. Смрчек // Лакокрас. материалы и их применение. – 2008. – №8. – С. 38-42; 2009. – № 1-2. – С. 95-97.
 6. Ворожцов Г.Н., Карпов В.В., Белкин А.И. и др. Новые красители для целлюлозных и смешанных волокон. – М.: ЦНИИТЭИЛегпром. – 1990. – 40 с.
 7. Мороз A.В. Водостойкие лаки из отходов ПЭТФ-тары и полиамида для декоративно-защитной отделки древесины /A.В. Мороз, Ю.П. Кудюков // В сб.: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Розвиток наукових досліджень – 2012». – Полтава, «ІнтерГрафіка». – 19-21 листопада 2012, т. 8. – С. 57-59.
 8. Мороз А.В. Комплексы олигоэфирного модификатора для органических пигментов и лакокрасочных материалов /А.В. Мороз, А.В. Бородина, Ю.П. Кудюков, Н.Ф. Тюпало // В кн.: Материалы Международной научно-практической конференции «Розвиток наукових досліджень – 2007». – Полтава, «ІнтерГрафіка». – 26-28 листопада 2007. – Т. 4. – С. 109-113.
 9. Фурман Н.Н. Спектрофотометрический метод оценки колористических свойств материалов в процессе их нанесения /Н.Н. Фурман // – Лакокрасочные материалы и их применение. – 2013.– №12.– С.16-18.
 10. Горловский И.А. Лабораторный практикум по пигментам и пигментированным лакокрасочным материалам / И.А. Горловский, Е.А. Индейкин, И.А. Толмачев // – Л.: Химия, 1990. – 240 с.
 11. Аристов Б.Г. Определение дисперсного состава пигментов с помощью седиментографа СВ-3 / Б.Г. Аристов // Лакокрасочные материалы и их применение. – 1978. – № 2. – C.56-58.
 12. Зевин Л.С. Количественный рентгенографический фазовый анализ / Л.С. Зевин, Л.Л. Завьялова / – М.: Недра, 1974. – 184 с.