ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

ОСВІТА В РОЗРІЗІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ І РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ

Марина Лазарева
Львівський національний аграрний університет
Про автора
Дата публікації червень 18, 2020
Ключові слова
  • комп'ютерні та інформаційні технології; глобалізація; ед'ютеймент; споживач; віртуальне середовище
Як цитувати
Лазарева, М. (2020). ОСВІТА В РОЗРІЗІ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВИКЛИКІВ І РЕАЛІЙ СЬОГОДЕННЯ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.07

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.07

У статті проаналізовано процес трансформації вітчизняної освітньої галузі під впливом новітніх комп'ютерних та інформаційних технологій. Розглянуто особливості миттєвого доступу до інтернет-мережі, наявних у ній баз даних, форматів подачі інформації та пов'язану із цим видозміну ставлення користувача до традиційного аудиторного навчання. Підкреслено, що подібна легкість отримання знань може супроводжуватись формуванням у свідомості людини безвідповідального ставлення до навчання, обов'язків, розподілу часу, невмінням аналізувати інформацію, виродженням оригінальності, бажання думати і особистісно розвиватись. Розглянуто основні недоліки української освітньої галузі та зазначено, що професія педагога потребує переосмислення, адже видається, що в недалекому майбутньому завдання викладача полягатиме не у передачі знань, а у прививанні вмінь коректно обробляти інформацію.

 
Переглядів: 43

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Ko, Chao-Chun & Young, Shelley Shwu-Ching. Explore the Next Generation of Cloud-Based E-Learning Environment. Edutainment Technologies Educational Games and Virtual Reality / Augmented Reality Applications: Proceedings of the 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment (Vol. 1, pp. 107-114). September 7-9, 2011, Taipei, Taiwan. Berlin, Heidelberg: Springer.
  2. Больц, Н. (2011). Азбука медиа. Москва: Европа.
  3. Добровольська, І. В. (2018). Ед’ютейнмент – нові методи навчання "нових" дітей. Освітній проект "На урок". Вилучено із https://naurok.com.ua/vistup-na-pedagogichniy-radi-z-temi-ed-yuteynment-novi-metodi-navchannya-novih-ditey-38599.html
  4. Ильин, А. Н. (2012). Культура, стремящаяся в никуда: критический анализ потребительских тенденций. Омск : Изд-во ОмГПУ.
  5. Lu, Wang & Xiaoting, Wang, Qiang, Ju, Quanwei, Li, Manyi, Li, Wei, Zhang. Game-Based Mobile Learning System for Campus on Android Platform. Edutainment Technologies Educational Games and Virtual Reality / Augmented Reality Applications: Proceedings of the 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment (Vol. 1, pp. 55-62). September 7-9, 2011, Taipei, Taiwan. Berlin, Heidelberg: Springer.