ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

МАРКЕТИНГОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Дейнега
Рівненський державний гуманітарний університет
Про автора
Інна Дейнега
Рівненський державний гуманітарний університет
Про автора
Дата публікації червень 22, 2020
Ключові слова
 • маркетинг; конкурентоздатність продукції; конкурентоздатність молокопереробного підприємства; ціна; дизайн; якість; комунікаційні заходи; збут.
Як цитувати
Дейнега, О., & Дейнега, І. (2020). МАРКЕТИНГОВІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.12

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.10.12

Ідентифіковано базові ринкові характеристики діяльності молокопереробних підприємств. Визначено стан та специфіку їх товарної, цінової, збутової та комунікаційної діяльності. Ідентифіковано слабкі та сильні сторони, а також загрози і можливості діяльності молокопереробних підприємств. Сформовано перелік практичних заходів для зниження ймовірних ризиків їх діяльності.

 
Переглядів: 68

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Бочко, О.Ю. & Крикавський, Є. В. (ред.). (2018). Маркетингові інструменти формування регіональних ринків молочної продукції. Львів: Галич-Прес.
 2. Дейнега, О. В. (2017). Маркетингова концепція формування продуктоорієнтованого інформаційного забезпечення підприємств. Рівне: вид. О. Зень.
 3. Дейнега, І.О. & Язвінська, Т.В. (2019). Формування конкурентоздатності підприємств в умовах інформаційної економіки. Молодий вчений. № 12 (76), 410-415.
 4. Саблук, П.Т., Бойко, В.І. & Мостенська, Т. Л. (2005). Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні. К.: ННЦ ІАЕ.
 5. Євсєєва, І. В. & Москаленко, В. О. (2014). Основні види ризиків та їх вплив на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств. Економіка і організація управління. Вип. 3-4, 80-87.
 6. Закупівельні ціни на молоко у населення знизилися на 70 копійок. Вилучено з: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3008183-zakupivelni-cini-na-moloko-u-naselenna-znizilisa-na-70-kopijok-eksperti.html.
 7. Комарницький, І.М. & Цар, Г.В. (2010). Формування механізму організаційно-економічної підтримки молокопереробних підприємств, орієнтованих на експорт. Маркетинг і менеджмент інновацій. №2, 155–159.
 8. Ліпич, Л. Г. & Момчева, А. М. (2010) Якість молочної сировини в Україні: перспективи підвищення. Інноваційна економіка. №16, 152-157.
 9. Мошковська, О. А. (2019). Аналіз сучасного стану молокопереробного під комплексу України, проблем його розвитку та шляхів їх вирішення. Агросвіт. № 18, 17-23.
 10. Постанова КМУ від 22.04.2020 № 341 «Про заходи щодо стабілізації цін на товари, що мають істотну соціальну значущість, товари протиепідемічного призначення». Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/341-2020-%D0%BF#n13.