ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Технічні науки та інформаційні технології

МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІМПУЛЬСІВ НА ТАСІТРОНІ ТА ІНДУКТИВНОМУ НАКОПИЧУВАЧІ ЕНЕРГІЇ

Б. Воляр
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Про автора
А. Кузьмичєв
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Про автора
Дата публікації червень 25, 2020
Ключові слова
 • висока напруга, імпульсна напруга, тасітрон, індуктивний накопичувач енергії..
Як цитувати
Воляр, Б., & Кузьмичєв, А. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАТОРА ВИСОКОВОЛЬТНИХ ІМПУЛЬСІВ НА ТАСІТРОНІ ТА ІНДУКТИВНОМУ НАКОПИЧУВАЧІ ЕНЕРГІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3662

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.21

Висока напруга (одиниці-десятки кіловольт) генерується за рахунок самоіндукції при вимкненні індуктивного накопичувача енергії від низьковольтного джерела струму накачки (напругою менше 1 кВ) за допомогою високовольтного приладу-комутатора тасітроного типу. Тасітрон є газорозрядним тріодом з густою керуючою сіткою, яка забезпечує ініціювання розряду між катодом і анодом при позитивній напрузі для накачки струмом накопичувача, а потім його вимкнення від джерела струму при подачі на сітку негативної напруги 20–200 В завдяки запиранню електронного потоку на анод. Тасітрони здатні вмкати струми від одиниць до сотень ампер при наявності високої напруги між катодом і анодом за час порядку 1 мкс. Розглянута  схема побудови тасітронного генератора iмпульсiв напруги та проведено її моделювання чисельним методом на комп’ютерi. Тасітрон в період вимкнення струму моделювався змінним в часі резистором. Представлено код програми EXCELL та розрахунки імпульсів напруги на навантаженні і струму ІНЕ на етапі вимикання тасітрона. Проведено дослідження впливу параметрів схеми та електричного режиму на параметри імпульсів високої напруги, що генеруються.

 
Переглядів: 52

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. J. Lehr, P. Ron (eds.). (2017). Foundations of Pulsed Power Technology– IEEE Press-Wiley.
 2. Месяц Г.А. (2004) Импульсная энергетика и электроника. – М.: Наука.
 3. Соковнин С. Ю. (2008) Мощная импульсная техника. – Екатеринбург: УГТУ. УПИ.
 4. Пичугина М.Т. (2008) Мощная импульсная энергетика. – Томск: Изд-во ТПУ.
 5. Бочков В.Д., Верещагин Н.М., Горюнов Ф.Г. и др. (1996) Индуктивные накопители энергии, использующие газоразрядные приборы с полным управлением и их применение // Оптика атмосферы и океана. Т.1. №2. С.231-237.
 6. Воронин П.А. (2001). Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применения. – М.: Изд. дом Додэка XXI;.
 7. Baliga B.J. (2011) Advanced High Voltage Power Device Concepts. – Springer.
 8. Rukin S.N. (2020) Pulsed power technology based on semiconductor opening switches: A review // Rev. Sci. Instrum. – V. 91. – No. 1. – P. 011501 (1-46).
 9. Бочков В.Д., Королев Ю.Д. (2000). Импульсные газоразрядные коммутирующие приборы // Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том. М.: Наука. Кн.IV. С. 446-459.
 10. Фогельсон Т. Б., Бреусова Л. Н., Вагин Л. Н. (1974). Импульсные водородные тиратроны. – М.: Сов. радио.