ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЛОІГСТИЧНИХ СИСТЕМ

Олена Амельницька
Приазовський державний технічний університет
Про автора
Дата публікації червень 26, 2020
Ключові слова
  • розвиток; сталий розвиток; логістична діяльність; логістична стратегія; логістична система; стратегія диверсифікації та розвитку
Як цитувати
Амельницька, О. (2020). НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЛОІГСТИЧНИХ СИСТЕМ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3666

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.10.23

У статті надано аналіз  визначень категорії «розвиток» в економічних системах різними фахівцями, що дозволило встановити певні характерні риси означеної категорії, а також визначено систему трактувань сталого розвитку. На основі дослідження сутності  дефініції «логістична стратегія»  систематизовано її сутність за поглядами провідних фахівців в галузі. Здійснено розробку загальної структури стратегії розвитку логістичних систем  та визначено  особливості організації процесу розробки та реалізації стратегії.

 
Переглядів: 54

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Волошин, В. С., Колосок, В. М., Амельницька, О. В., Ходова Я. О. (2020) Сталий розвиток вітчизняних логістичних систем в умовах євро інтеграційних трансформацій: монографія. Маріуполь: ПДТУ
  2. Уотерс, Д. (2003) Логистика. Управление цепью поставок; пер. с англ. М.: ЮНИТИ-ДАНА.
  3. Крикавський, Є.В. (2006) Логістика. Основи теорії: підручник. 2-е вид., доповн. і перероб. Львів: Інтелект-Захід
  4. Тридід, О.М., Таньков, К. М. (2015) Логістичний менеджмент: навч. посіб. Харків: Інжек.
  5. Фролова, Л.В. (2005) Механізми логістичного управління торговельним підприємством: монографія. Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського.
  6. Сток Дж. Р.Ю., Ламберт Д. М. Стратегическое управление логистикой; пер. С 4-го англ. изд. М.: ИНФРА-М, 2015. XXXII. 797 с.
  7. Харрисон, А. (2011) Управление логистикой: разработка стратегий логистических операцій; пер. с англ. Днепропетровск: Балан Бізнес Бук.
  8. Смерічнівська, М.В., Жболенко, С. В. (2016) Маркетингова логістика: концептуальні основи та стратегічні рішення: навч. посіб. у схемах та таблицях. Львів: Магнолія.