ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Біологічні науки

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Олена Канава
Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Про автора
Дата публікації липень 10, 2020
Ключові слова
  • молекулярно-генетична експертиза; ДНК-профіль; сімейний кодекс України; STR-локуси (Short Tandem Reapets); букальний епітелій; біологічні зразки.
Як цитувати
Канава, О. (2020). ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ БАТЬКІСТВА ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/3824

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.11.01

В статті поданий аналіз молекулярно-генетичної експертизи, яка проводиться з метою засвідчення батьківства та встановлення родинних зв’язків. Найбільш поширені випадки проведення молекулярно-генетичної експертизи – це визначення батьківства (як у судовому, так і в позасудовому порядку), а також випадки проведення тесту для встановлення спорідненості в спадкових справах та ідентифікації безвісти зниклих осіб. Визнання батьківства — це волевиявлення особи, яка вважає себе батьком дитини і це одне з найактуальніших питань у сімейному праві України. Адже факт походження дитини від даного чоловіка спричиняє необхідність виконання обов‘язків батька, визначених українським законодавством. А це в свою чергу приводить до питання щодо визнання або оспорювання батьківства. Актуальність даного дослідження обґрунтована тим, що в даний час найбільш ефективним і сучасним методом, який використовується в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ України, для встановлення походження біологічного сліду від певної особи; спорідненості є метод ДНК-аналізу, який дозволяє провести ідентифікацію людини майже з 100% вірогідністю при порівнянні даних ДНК, отриманих при встановленні кісткових решток або слідів біологічного походження з даними ДНК зразків родичів безвісно зниклих осіб або встановлення родинних зв'язків, представлених для порівняння, та можливості відповісти на питання, саме в аспекті визначення батьківства. Таким чином молекулярно-генетична експертиза, являється одним з основних доказів при встановленні батьківства, або оспорюванні, оскільки несе велику доказову інформацію. Також в статті розглядаються проблеми, що виникають під час визнання батьківства в судовому порядку. Окремо розглянуто аспекти, що мають місце під час аналізу правового статусу осіб, які можуть звертатися до суду з позовом про визнання батьківства, та роль судової молекулярно-генетичної експертизи із цього питання. Молекулярно-генетична експертиза  – дослідження експертом на основі спеціальних знань об’єктів біологічного походження людини з метою встановлення їх генетичних ознак.

 
Переглядів: 90

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Пименов, М.Г., Культин, А.Ю. & Кондрашов, С.А. (2001). Научные и практические аспекты криминалистического ДНК-анализа. МГУ ЄКЦ МВД России.
  2. Цивільний кодекс України. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text.
  3. Иванов, П.Л. (2003). Индивидуализация человека и идентификация личности. Молекулярная биология в судебной медицине. Вест. Рос. Акад.. наук., 73(12), 1097 с.
  4. Рогаев, Е.И. (1989). ДНК ищет преступника. Здоровье, (2),18.
  5. Аббасов, Р.Г., Повх, А.С. & Романчук, С.М. (2018). Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень. Київ.: ДНДЕКЦ МВС України.
  6. Єрмолаєва, А.О. & Лагус, В.І. (2006). Особливості збирання, зберігання та направлення біологічних слідів людини на молекулярно-біологічну експертизу: Методичні рекомендації ДНДЕКЦ МВС України. Київ.