ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Педагогічні науки

БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБІНГУ ТА БУЛІНГУ

Надія Юрко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Ірина Стифанишин
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Уляна Проценко
Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
Про автора
Наталія Тиндик
Ліцей № 66 м. Львова
Про автора
Дата публікації липень 11, 2020
Ключові слова
 • мобінг; булінг; освітнє середовище; агресія; протидія.
Як цитувати
Юрко, Н., Стифанишин, І., Проценко, У., & Тиндик, Н. (2020). БЕЗПЕЧНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОБІНГУ ТА БУЛІНГУ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.11.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.11.02

Ефективність освітнього середовища можлива лише за умови фізичного, соціального і психологічного комфорту та безпечної взаємодії всіх учасників освітнього процесу. З огляду на масштаби та наслідки проявів жорстокості й насильства в освітніх установах, виникає потреба детального аналізу та привернення уваги громадськості до цієї проблеми. У статті розглянуто основні характеристики мобінгу та булінгу, як найпоширеніших проявів агресії в освітньому просторі.

 
Переглядів: 79

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Кодекс безпечного освітнього середовища. Український фонд «Благополуччя дітей». Вилучено 05.07.2020 з: https://rescentre.org.ua/poperedzhennia-zhorstokoho-povodzhennia-z-ditmy/kodeks-bezpechnoho-osvitnoho-seredovyshcha
 2. Yurko, N. A., Romanchuk, O. V., Kutkova, O. O., & Tyndyk, N. A. (2019). Conflicts: the educational aspects. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф. (c. 32–37). 10–11 травня, 2019 р., Миколаїв, Україна: Гельветика.
 3. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Tsar, I.-M. I., & Tyndyk, N. A. (2019). Dangers and risks: the educational aspects. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф. (c. 37–42). 10–11 травня, 2019 р., Миколаїв, Україна: Гельветика.
 4. Yurko, N. A., Protsenko, U. M., Trotsun, M. A., & Tyndyk, N. A. (2019). Environment: the educational aspects. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф. (c. 90–94). 10–11 травня, 2019 р., Миколаїв, Україна: Гельветика.
 5. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Liorchak, A. V., & Tyndyk, N. A. (2019). Socialization: the educational aspects. Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф. (c. 103–107). 10–11 травня, 2019 р., Миколаїв, Україна: Гельветика.
 6. Юрко, Н., Романчук, О., Матвіяс, О., Проценко, У., & Стифанишин, І. (2012). Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці. Молода спортивна наука України, 4(16), 176–179.
 7. Юрко, Н. А. (2015). Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна», (56), 343–345.
 8. Yurko, N. A. (2016). Abbreviations in tourism industry: the main peculiarities of structural components. Proceedings of the Topical Issues of Scientific Researches: XLIII International Scientific Conference (pp. 9-11). June 29−30, 2016, Chernivtsi, Ukraine: Laboratoriia dumky.
 9. Боровська, О., & Юрко, Н. (2007). Уживання запозичень у термінології гандболу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: серія «Проблеми української термінології», (593), 87–89.
 10. Romanchuk, O. V., Matviyas, O. V., & Yurko, N. A. (2009). Terminolohiya tenisu v anhliyskiy ta ukrayinskiy movakh [Tennis terminology in English and Ukrainian]. Scientific Bulletin of Volyn National University named after Lesya Ukrainka, (5), 212–215. [in Ukrainian]
 11. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., & Romanchuk, O. V. (2019). The characteristics of English terms structure in tourism industry. Львівський філологічний часопис, (5), 178–182. https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-5-30
 12. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M, & Romanchuk, O. V. (2019). The word-formation features of English terminology in tourism industry. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: серія «Філологія», 2(38), 185–187.
 13. Yurko, N. A., Styfanyshyn, I. M., Protsenko, U. M, & Romanchuk, O. V. (2019). The characteristics of word formation in English track-and-field terminology. Закарпатські філологічні студії, 1(9), 146–149.
 14. Литвин, А. А., Юрко Н. А., & Стифанишин І. М. (2018). Лінгвальна характеристика інновацій англійської мови соціальної мережі FACEBOOK. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія», 1(69), 258–262. https://doi.org/10.25264/2519-2558-2018-1(69)/1-258-262
 15. Yurko, N. A., & Styfanyshyn, I. M. (2019). English of international travel: the features of dominance. English for Specific Purposes : збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (вип. 6, с. 123–128). 15 травня, 2019 р., Острог, Україна: Вид-во НаУОА.
 16. Yurko, N., & Styfanyshyn, I. (2019). Teaching a language: occupational well-being. Scientific Development of New Eastern Europe: International Scientific Conference Proceedings (part I, pp. 103-106), April 6th, 2019, Riga, Latvia: Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-571-89-3_37
 17. Yurko, N., Styfanyshyn, I., Protsenko, U., & Romanchuk, O. (2019). Foreign language vocabulary: the key means of enhancement. ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, (3), 111–112. https://doi.org/10.36074/2617-7064.03.001
 18. Юрко, Н., Стифанишин, І., Проценко, У., & Романчук, O. (2020). Англійські словники у мобільних додатках: особливості та переваги. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.09.06
 19. Yurko, N. A., & Slodynytska, Yu. R. (2020). English for academic purposes: the main characteristics. Актуальні питання філологічних наук: наукові дискусії: матеріали II наук.-практ. конф. (с. 57–60). 20-21 березня, 2020 р., Вінниця, Україна: Молодий вчений.
 20. Булінг в учительській: як розпізнати і запобігти. НУШ. Вилучено 05.07.2020 з: https://nus.org.ua/articles/buling-v-uchytelskij-yak-rozpiznaty-i-zapobigty/
 21. Алєксєєнко, Т. (2019). Явища мобінгу й булінгу у взаєминах особистості та колективу. Електронна бібліотека НАПН України. Вилучено 05.07.2020 з: http://lib.iitta.gov.ua/715986/1/01_19_Алєксєєнко_Явища_мобінгу_й_булінгу_у_взаєминах_особистості_та колективу.pdf
 22. Мобінг. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Вилучено 05.07.2020 з: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мобінг
 23. Цькування. Вікіпедія. Вільна енциклопедія. Вилучено 05.07.2020 з: https://uk.wikipedia.org/wiki/Цькування
 24. Алєксєєнко, Т. (2018). Булінг і Мобінг – Причини розвитку і шляхи профілактики. Електронна бібліотека НАПН України. Вилучено 05.07.2020 з: http://lib.iitta.gov.ua/712116/1/01_18_Алєксєєнко_Булінг_і_Мобінг_–_Причини_розвитку_і_ шляхи_ профілактики.pdf