ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Хімічні науки

СИНТЕЗ БАРВНИКУ КУБОВОГО СИНЬОГО АНТРАХIНОНОВОГО (IНДАНТРОНУ) З УДОСКОНАЛЕНОЮ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЮ РЕЧОВИНОЮ

Надія Cоколенко
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Марія Островка
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Віктор Островка
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Олександр Ісак
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Олексій Мороз
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Євген Попов
Інститут хімічних технологій Східноукраїньского національного університету ім. В. Даля
Про автора
Дата публікації липень 16, 2020
Ключові слова
 • коксовий газ і смола, антрахінон, синтез кубовий барвник, удосконалення випускної форми, колористичні і споживчі властивості.
Як цитувати
CоколенкоН., Островка, М., Островка, В., Ісак, О., Мороз, О., & Попов, Є. (2020). СИНТЕЗ БАРВНИКУ КУБОВОГО СИНЬОГО АНТРАХIНОНОВОГО (IНДАНТРОНУ) З УДОСКОНАЛЕНОЮ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНОЮ РЕЧОВИНОЮ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.11.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.11.03

Показано результати дослдження процесу синтезу кубового барвнику з хімічних компонентів, що виділені з коксового газу і смоли після коксування кам’яного вугілля. Приведені схеми реакцій отримання напівпродуктів для синтезу барвнику. складені блок-схеми хімізму технологічних операцій, вивчені фізико-хімічні колористичні властивості цього барвнику.

 
Переглядів: 24

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Попов, Є.В. (2005). Наукові основи технології водонерозчинних органічних барвників та їх випускних форм (дис. … докт. техн. наук). Львів, Україна.
 2. Попов, Є.В., Бородіна, А.В. & Мороз, О.В. (2016). Синтез поліциклічних барвників із компонентів коксової смоли. Хімічна промисловість України, (3-4), 44-52.
 3. Попов, Є.В., Ісак, О.Д. & Мороз, О.В. (2017). Синтез сернистых красителей из компонентов, выделенных из коксового газа и смолы после коксования каменного угля. Хімічна промисловість України, (2), 43-57.
 4. Гоголева, Т.Я. & Шустиков, В.И. (1992). Химия и технология переработки каменноугольной смолы. Москва: Металлургия.
 5. Питюлин, И.Н. (2004). Научно-технологические основы создания каменноугольных углеводородсодержащих материалов. Харьков: ИПЦ «Контраст».
 6. Ковалева, Е.Т. (2009). Справочник коксохимика. Улавливание и переработка каменноугольной смолы. Харьков: ИД ИНЖЕК.
 7. СOLORINDEX 80. Band 1. Farbstoffe für Leder und Rauchwaren, Farbstoffe für andere Industriezweige sowie organische Pigmente. (1980). Галле: «ИНТЕРХИМ».
 8. СOLORINDEX 80. Band 2. Farbstoffe für Leder und Rauchwaren, Farbstoffe für andere Industriezweige sowie organische Pigmente. (1980). Галле: «ИНТЕРХИМ».
 9. Бяльской, А.Л. & Карпова, В.В. (ред.). (1971). Красители для текстильной промышленности. Колористический справочник. Москва: Химия.
 10. Cоколенко Н., Островка, М., Островка, В., Мороз, О., & Попов, Є. (2020). Удосконалення випускної рідкої форми катіонних барвників і лаків. ΛΌГOΣ.ОНЛАЙН, (10). DОІ: https://doi.org/10.36074/2663-4139.10.02.