ΛΌГOΣ.ONLINE (2019)
Філологічні науки

УКРАЇНСЬКИЙ МІЛІТІ-ПСЕВДОНІМІКОН: СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ

Катерина Олар
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Віталій Максимчук
Національний університет «Острозька академія»
Про автора
Дата публікації грудень 13, 2019
Ключові слова
  • міліті-псевдонім, міліті-псевдонімікон, словотвір, способи словотвору
Як цитувати
Олар, К., & Максимчук, В. (2019). УКРАЇНСЬКИЙ МІЛІТІ-ПСЕВДОНІМІКОН: СЛОВОТВІРНИЙ АСПЕКТ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/395

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.04.22

У статті подано визначення понять «міліті-псевдонім» і «міліті-псевдонімікон», а також окреслено їх місце в системі власних назв. Проаналізовано, за допомогою яких способів словотвору утворено сучасні українські міліті-псевдоніми. Описано їх структуру й окреслено перспективи подальших досліджень.

Переглядів: 48

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Торчинський, М. (2008). Структура онімного простору української мови. Хмельницький: Авіст.
  2. Русанівський, В., Тараненко, О. & Зяблюк, М. (2004). Українська мова: Енциклопедія (2-ге вид., випр. і доп.). Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана.
  3. Павликівська, Н. М. (2010). Українська псевдонімія ХХ століття (автореф. дис. … д-ра філол. наук). Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. Київ, Україна.
  4. Подольская, Н. (1988). Словарь русской ономастической терминологии. Москва: Наука.
  5. Карпенко, Ю. О. (2012). Онімізація і трансонімізація як словотвірний акт. Вилучено із http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2012/12/onimizac.pdf.