ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Державне управління та екологія

МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПОСЛУГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Олександр Дейнега
Рівненський державний гуманітарний університет
Про автора
Інна Дейнега
Рівненський державний гуманітарний університет
Про автора
Дата публікації серпень 14, 2020
Ключові слова
 • маркетинг у публічному управлінні; зовнішні комунікації територіальної громади; ключові фактори успіху територіальної громади; конкурентоздатність територіальної громади; бренд; цінова політика; товарна політика; політика розподілу.
Як цитувати
Дейнега, О., & Дейнега, І. (2020). МАРКЕТИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПОСЛУГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.12.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.12.03

Індикатором зрілості ринкових відносин економіки країни є рівень і якість задоволення потреб споживача, значимість впливу якого на виробників продукції чи послуг має тенденцію до зростання. Визначений урядом України курс на децентралізацію влади скорегував зміст усталених цілей функціонування системи державного управління, забезпечивши тим самим створення передумов для впровадження сучасного концептуального підходу, який традиційно в комерційній сфері прийнято називати маркетинговим. Така обставина актуалізує потребу в адаптуванні широко використовуваних прийомів маркетингу до сфери надання публічних послуг, зокрема тих, що продукуються територіальними громадами. В статті оцінено можливості застосування елементів комплексу маркетингу у діяльності об’єднаних територіальних громад, зокрема специфічні особливості реалізації цінової, товарної, комунікаційної та розподільчої політик. Обґрунтована доцільність поширення елементів маркетингового управління у практику соціально-економічної діяльності територіальних громад з метою її інтенсифікації та забезпечення конкурентоздатності власне громад.

 
Переглядів: 124

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Окландер, М. А. (2002). Проблеми формування маркетингової системи країни. К.: Наукова думка.
 2. Романенко, К. М. (2010). Маркетинг у державному управлінні як складова постіндустріальних трансформацій. Університетські наукові записки, (1(33)), 203-208.
 3. Романенко, Є. О. & Чаплай, І. В. (2016). Система маркетингових комунікацій в механізмах державного управління. Актуальні проблеми економіки, (4), 69-78.
 4. Ромат, Є.В. (2003) Маркетинг у державному управлінні. Маркетинг в Україні. (4). 32–35.
 5. Ромат, Є.В. (2016). Маркетинг у публічному управлінні. ВІСНИК КНТЕУ. (4). 56-67.
 6. Пірен, М.І. (2013). Менеджмент і маркетинг у діяльності державної влади. К.: ««Тал» ком».
 7. Волкова, Н.І., Окландер, Т.О. & Забарна, Е.М. (2009). Маркетинг. О.: Наука і техніка.
 8. Абраменко, Ю. Ю. Публічні послуги та їх роль у забезпеченні якості управління. Вилучено з: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11ayyzyu.pdf.
 9. Про соціальні послуги (Закон України). № 2671-VIII. (2019). Вилучено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text.
 10. Гаврилечко, Ю.В. Ціна як складова маркетингової стратегії суб’єкта державного управління. Вилучено з: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/81.pdf.
 11. Бусел, В.Т. (ред.). (2003). Великий тлумачний словник сучасної української мови. К.; Ірпінь: ВТФ «Перун».
 12. Азрилиян, А.Н. (ред.). (2002). Большой экономический словарь. (5-е изд.). М.: Институт новой экономики.
 13. Дейнега, І. О. (2018). Маркетингові комунікації закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг. Рівне: вид. О. Зень.
 14. Гаркавенко, С.С. (2002). Маркетинг. К.: Лібра.
 15. Дейнега, О.В. & Дейнега, І.О. Державний маркетинг у системі публічного управління. Фінансова спроможність об’єднаних територіальних громад: очікування та реалії: Збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (с. 64-65). 29-30 листопада, 2017, Рівне-Луцьк, Україна.