ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Філологічні науки

СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ

Тетяна Мациборко
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Про автора
Анжеліка Солодка
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
Про автора
Дата публікації вересень 19, 2020
Ключові слова
  • кінодискурс; кінопереклад; кінотекст; стилістичні засоби мови; лексико-стилістичні характеристики; перекладацькі трансформації.
Як цитувати
Мациборко, Т., & Солодка, А. (2020). СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ АНГЛОМОВНОГО КІНОДИСКУРСУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/4597

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.13.06

Статтю присвячено теоретичному осмисленню англомовного художнього кінодискурсу і практиці його перекладу. Актуальність  вибраної теми обумовлена малою вивченістю використання стилістичних засобів мови у кіно та необхідністю дослідження оптимальних шляхів їх передачі при перекладі, зокрема через семантико-синтаксичні трансформації. У праці розглянуто поняття кінодискурсу і властивості кінотексту, у тому числі форми вираження стилістичних прийомів у фільмах. Проаналізовано способи перекладу стилістичних засобів в англомовному кінодискурсі. Ґрунтуючись на порівняльному методі лексико-стилістичного аналізу, було показано їх відображення при перекладі.

 
Переглядів: 149

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Горшкова В.Е. (2006). Перевод в кино. Иркутск: МИГЛУ. Вилучено з: https://rucont.ru/efd/199913
  2. Кропінова Т.В. (2009). Переклад кінотексту: специфіка кінотексту як перекладацького об’єкта. Теорія і практика перекладу, (6), 407-411. Вилучено з: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/filolog/2009_6/R8/Kropinova.pdf
  3. Слышкин Г.Г. & Ефремова М.А. (2004). Кинотекст (опыт лингвокультурологического анализа). Москва: Водолей Publishers.
  4. Richard W.J. (2012). Pragmatics and Cinematic Discourse. Lodz Papers in Pragmatics, (8), 4-14. doi: 10.1515/lpp-2012-0006