ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Архітектура та мистецтвознавство

ФЕСТИВАЛЬ «БЕРЕГИНЯ» ЯК ПРОСТІР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Oлена Iвaнoва
Нaціональна aкадeмія мистeцтв Укрaїни
Про автора
Асматі Чібалашвілі
Нaціональна aкадeмія мистeцтв Укрaїни
Про автора
Дата публікації вересень 23, 2020
Ключові слова
  • музичне мистецтво; фестиваль; художній простір; культурний діалог; синтез мистецтв.
Як цитувати
IвaнoваO., & Чібалашвілі, А. (2020). ФЕСТИВАЛЬ «БЕРЕГИНЯ» ЯК ПРОСТІР ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/4715

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.13.07

У статті розглядається динаміка розвитку художнього простору Міжнародного музичного фестивалю «Берегиня», прослідковуються зміни фестивального простору проєкту від його виникнення до сучасності. Стаття є комплексним дослідженням в сфері мистецтвознавства, яке присвячене фестивалю як специфічному художньому простору і засноване на аналізі фестивальних заходів Волинського краю. В даному дослідженні розкриваються сучасні тенденції взаємодії різних видів мистецтв в просторі фестивалю. Виявлено зміст, динаміку і форми взаємозв’язків мистецтв, характерних для художнього простору фестивалю на сучасному етапі розвитку фестивального руху в Україні. Інноваційним аспектом даного дослідження є звернення до національної складової фестивальних заходів і подання її як однієї з особливостей фестивального простору волинських проєктів. Одним із найяскравіших прикладів художнього об’єднання та діалогу мистецтв різних національних культур і української народної творчості є Міжнародний фестиваль народної творчості «Берегиня».

 
Переглядів: 28

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бахтин М. М. (1990). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художеств. лит.
  2. Бахтин М. М. (1975). Вопросы литературы и эстетики. Москва: Художеств. лит.
  3. Бахтин М. М. (1975). Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художеств. лит.
  4. Библер В. С. (1989 ). (Культура. Диалог культур (опыт определения). Москва: Вопр. философии. № 6.
  5. Библер В. С. (1991). Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика и культура. Москва: Прогресс.
  6. Лотман Ю. М. (1992) Избр. ст.: в 3 т. Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Прима-Пресс.
  7. Меньшиков А. А. (2004). Фестиваль как социокультурный феном современного театрального процесса. Москва: Высш. шк.
  8. Хренов Н. А. (1981). Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики. Москва: Наука.