ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Біологічні науки

СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ БІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІШАНИХ СЛІДІВ ТА СЛІДІВ СПЕРМИ

Діана Мошонська
Харківський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
Про автора
Дата публікації жовтень 21, 2020
Ключові слова
  • ідентифікація, сперма, ДНК-профіль, клітинні елементи, молекулярно-генетичне дослідження
Як цитувати
Мошонська, Д. (2020). СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ СУДОВОЇ БІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІШАНИХ СЛІДІВ ТА СЛІДІВ СПЕРМИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5112

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.14.06

У статті розглянуто деякі питання щодо скоєння статевих злочинів, посяганням на честь та гідність осіб, відносно яких були скоєні злочини відповідного рівня, або при розбещенні неповнолітніх осіб. Приділено особливу увагу правильному збереженню та подальшому зберіганню змішаних слідів та слідів сперми і недопущенню їх втрати та псуванню при виявлені та вилученні цих слідів на місці скоєння злочину для проведення подальшого молекулярно-генетичного дослідження, отримання коректних ДНК-профілів для подальшої інтерпретації результатів та ідентифікації походження цього сліду від конкретної особи. Запропоновано шляхи вирішення встановлення ДНК-профілів у змішаних слідах, встановлення чоловічого та жіночого генотипу та вирішення питання про можливість походження сперми та клітинних елементів від конкретних осіб.

 
Переглядів: 32

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Пименов, М.Г. (2004). Теоретические и практические основы судебно-генетической экспертизы тканей и выделений человека (дис. ... канд. юрид. наук). Академия управления МВД России, Российская Федерация.
  2. Кривда, Г.Ф., Дем’янчук, А.П., Котельнікова, В.О., Старовойтова, Р.О. & Кривда, Р.Г. (2014). Судово-медичне дослiдження речових доказiв. Херсон, 2014.
  3. Романьок, Г.С. (уклад.). (2018). Алгоритм дій працівників Експертної служби МВС та правоохоронних органів при вилученні слідів біологічного походження під час проведення огляду місця події: інформаційний лист. Київ: ДНДЕКЦ МВС України.
  4. Єрмолаєва, А.О. & Борзов, О.П. (2008). Застосування тестових систем встановлення наявності гемоглобіну крові та сім’яної рідини при проведенні серологічних досліджень. Київ: ДНДЕКЦ МВС України.
  5. Щербина, О. В. (2007). Роль опухолевых маркеров в диагностике рака предстательной железы и мониторинге больных. Международный медицинский журнал, (2), 89-95.
  6. Гусаков, А.Ю., Громова, В.Ф., Боровко, С.Р. & Аккалаева, О.Х. (2007), К вопросу о взаимодействии при проведении судебно-биологических и генотипоскопических экспертиз в Государственной службе медицинских судебных экспертиз Республики Беларусь. Актуальные вопросы сотрудничества судебно-медицинских служб государств-участников Содружества Независимых Государств: материалы Международной конференции. 29 мая - 1 июня, 2007 год. Минск, Республика Белларусь: Медисонт.