ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Олександр Ємельянов
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Тетяна Петрушка
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Мар’ян Клімковський
Національний університет «Львівська політехніка»
Про автора
Дата публікації січень 4, 2020
Ключові слова
  • потенціал; підприємство; технічний розвиток; основні засоби; оновлення
Як цитувати
Ємельянов, О., Петрушка, Т., & Клімковський, М. (2020). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.05.01

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.05.01 

Розглянуто методологічні засади оцінювання потенціалу технічного розвитку підприємств. Запропоновано показники оцінювання потенціалу технічного розвитку підприємств, які систематизовано у вигляді чотирьох груп (узагальнюючі, загальні, часткові та базові), що утворюють певну ієрархію та знаходяться у відповідності до управлінських компетенцій працівників підприємств у сфері управління їх технічним переозброєнням та ресурсним забезпеченням господарської діяльності.

Переглядів: 162

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Гончар, О. І. (2015). Оптимізація економічного оцінювання потенціалу підприємства. Торгівля. Комерція. Підприємництво: збірник наукових праць, (19), 49-53.
  2. Гришко, В. А., Ємельянов, О. Ю. & Крет, І. З. (2010). Оцінювання поточного та стратегічного рівня інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (683), 210-215.
  3. Коновал, В. В. (2014). Оцінювання потенціалу розвитку підприємств легкої промисловості. Науковий вісник Херсонського державного університету, (6 (2)), 206-209.
  4. Тищенко, Т. І. (2015). Оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, (2 (2)), 65- 71.
  5. Фещур, Р. В. & Тимощук, М. Р. (2006). Формування системи показників оцінювання потенціалу розвитку підприємства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку, (567), 176-180.
  6. Амоша, О. І. (2007). Інноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика. Економіка промисловості, (1(36)), 3-9.
  7. Колещук, О. Я., Ємельянов, О. Ю. & Гришко, В. А. (2009). Оцінювання впливу чинників на рівень зношення основних засобів та визначення можливостей щодо його нормалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Проблеми економіки та управління, (640), 47-55.
  8. Осовська, Г. В. & Фещенко, А. О. (2015). Управління інтелектуальною складовою інноваційного потенціалу при здійсненні технологічних інновацій на підприємствах харчової промисловості. Інноваційна економіка, (3 (58)), 54-60.
  9. Пирог, О. В. (2011). Технологічний розвиток промисловості України. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник, (2 (7)), 248-252.