ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

РОЛЬ СЛІДЧОГО СУДДІ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ

Інна Поповкіна
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації жовтень 30, 2020
Ключові слова
 • слідчий суддя; тримання під вартою; обґрунтованість підозри; докази та доказування; допустимість доказів.
Як цитувати
Поповкіна, І. (2020). РОЛЬ СЛІДЧОГО СУДДІ У ПРОЦЕСІ АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ДОКАЗІВ ПІД ЧАС ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5335

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.14.11

У статті проаналізовано проблематику визначення ролі слідчого судді під час обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у процесі аналізу обґрунтованості підозри, його повноваження та можливість здійснення оцінки доказів на предмет їх належності, допустимості та достатності. Проаналізовано основні наукові позиції та практику суддів Вищого антикорупційного суду.

 
Переглядів: 30

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

 1. Фаринник, В. І. (2015). Підстави та процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Форум права, (1), 329 -336. Вилучено з http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_index.htm_2015_1_54.pdf.
 2. Ухвала Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 03 жовтня 2019 року у справі № 760/24486/19. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/84766483.
 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. База даних «Законодавство України»/ВР України. Вилучено з http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 4. Задорожний, Н. (2019). Проблемы оценки следственными судьями доказательств с точки зрения их допустимости во время досудебного расследования в налоговых и других уголовных производствах. Вилучено з https://id-legalgroup.com/blog/problemi-ocenki-sledstvennimi-sydyami-dokazatelstv-s-tochki-zreniya-ih-dopystimosti-vo-vremya-dosydebnogo-rassledovaniya-v-nalogovih-i-drygih-ygolovnih-proizvodstvah----nikita-zadorojnii--advokat-ID-Legal-Group.
 5. Марчак, В.Я. (2013). Судовий контроль за дотриманням прав людини згідно з кримінальним процесуальним законодавством України. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, (1), 141-145
 6. Левковець, А. (2018). ОЦЕНКА – ДВА. ДОЛЖНЫ ЛИ СЛЕДСТВЕННЫЕ СУДЬИ ОЦЕНИВАТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА? 2018. Вилучено з https://barristers.org.ua/news/otsenka-dva-dolzhny-ly-sledstvennye-sudy-otsenyvat-dokazatelstva/.
 7. Пшенічко, С.О. (2014). Повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні (автореф. дис. …. канд. юр. наук). Одеса, Україна. Вилучено з https://core.ac.uk/download/pdf/50593818.pdf.
 8. Гловюк, І.В. (2013). Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні. Часопис: Академії адвокатури України, (20). 2-6.
 9. Міщенко, С.М. (2012). Слідчий суддя як суб’єкт реалізації судового контролю під час здійснення досудового розслідування: окремі аспекти. Часопис цивільного і кримінального судочинства, 6(9), 88–96.
 10. Торбас, О. (2020). Роль слідчого судді в процесі оцінки доказів у кримінальному провадженні. Підприємство, господарство і право (5), 309-312. Вилучено з http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/5/55.pdf.
 11. Тигишвили, Г (2019). Доказывание и оценка доказательств во время избрания меры пресечения. Вилучено з https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/187422_dokazyvanie-i-otsenka-dokazatelstv-vo-vremya-izbraniya-mery-presecheniya.
 12. Ухвала Вищого антикорупційного суду у справі № 991/7701/20 від 23 вересня 2020 року. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/91866087.
 13. Ухвала Вищого антикорупційного суду від 02 листопада 2019 року у справі № 991/908/19. Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/85356983.