ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ ЕТИЧНОГО ПРОСУВАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Вікторія Закаблуківська
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про автора
Валентина Калайда
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про автора
Леся Лиськова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про автора
Дата публікації листопад 6, 2020
Ключові слова
  • економіка; екологія; маркетинг; екологічний маркетинг; Україна
Як цитувати
Закаблуківська, В., Калайда, В., & Лиськова, Л. (2020). ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СПОСІБ ЕТИЧНОГО ПРОСУВАННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.02

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.02

У статті розглядається сутність поняття екологічного маркетингу, його функції, мотиви та методи використання. Підкреслюється важливість ролі маркетингової концепції екологічного маркетингу у бізнес-діяльності сучасних українських підприємств, проблематика реалізації та формування механізмів її імплементації у маркетингову діяльність українських компаній.

 
Переглядів: 48

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Passent Tantawi, Nicholas O’Shaughnessy, Khaled Gad, Mohamed Abdel Salam Ragheb. (2009). Green Consciousness of Consumers in a Developing Country: A Study of Egyptian Consumers. Contemporary Management Research. Contemprorary Management Research Vol. 5 (1), 29-50. Вилучено із https://www.researchgate.net/publication/ 290131056_Green_Consciousness_of_Consumers_in_a_Developing_Country_A_Study_of_Egyptian_Consumers#read
  2. Эндрэс А. (1995). Экономика окружающей среды. Введение. К.: НАН Украины.
  3. Кучмійов А.В. (2011). Екологічний маркетинг у системі еколого-економічного управління. Ефективна економіка, (11). Вилучено із http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_11_83
  4. Fiialka S. B. (2017). Greenwashing in communication with consumers on the Ukrainian market, Поліграфія і видавнича справа, (1), 116-128. Вилучено із http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pivs_2017_1_16
  5. Зіновчук Н.В., Ращенко А.В. (2015). Екологічний маркетинг: Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.