ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Анастасія Березна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Роман Марусенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Про автора
Дата публікації листопад 8, 2020
Ключові слова
  • земельні відносини, право постійного користування земельними ділянками, приватизація земель, оцінка земель, ведення фермерського господарства
Як цитувати
Березна, А., & Марусенко, Р. (2020). НЕДОЛІКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.03

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.03

Стаття присвячена аналізу ряду проблем, що склалися внаслідок неналежного законодавчого врегулювання земельних відносин в Україні в процесі проведення земельної реформи та внесення змін до земельного законодавства, виявленню недоліків, які лише стримують розвиток земельного права, формулюванню висновків і пропозицій щодо їх усунення.

Переглядів: 47

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Мірошниченко, А.М. (2010). Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні. Київ: «Алерта».
  2. Конституція України. № 254к/96-ВР. (1996). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Textм.
  3. Земельний кодекс України (Закон України). № 2768-III. (2001). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
  4. Рішення Конституційного Суду України. № 5-рп/2005. (2005). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-05#Text
  5. Рішення Великої Палати Верховного Суду. № 179/1043/16-ц. (2020). Вилучено з http://reyestr.court.gov.ua/Review/90458957
  6. Мірошниченко, А.М. ( 2013). Земельне право України. Київ: «Алерта».
  7. Про оцінку земель (Закон України). № 1378-IV. (2003). Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text
  8. Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області. (2020). Вилучено з https://zaporizka.land.gov.ua/do-uvahy-orhaniv-mistsevoho-samovriaduvannia-ta-vykonavchoi-vlady-945-naselenykh-punktiv-zaporizkoi-oblasti-potrebuiut-onovlennia-normatyvnoi-otsinky-zemel-vzhe-v-tsomu-rotsi/