ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Юридичні науки

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЄС

Олег Сова
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Про автора
Дата публікації листопад 7, 2020
Ключові слова
  • франчайзинг, договір франчайзингу, франчайзі, франчайзер, Європейський Союз
Як цитувати
Сова, О. (2020). ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В ЄС. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5460

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.06

У статті проведено аналіз особливостей правового регулювання договору франчайзингу на території ЄС, досліджено нормативні акти ЄС, національне законодавство країн членів та Європейський кодекс етики франчайзингу. Надано пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання договору франчайзингу в праві Європейського Союзу.

 
Переглядів: 32

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Рішення Суду ЄС № 161/84 по справі «Pronuptia de Paris GmbH v. Pronuptia de Paris Im-gard Schillgllis» від 28.01.1986// Commi. Вилучено з https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61984CJ0161.
  2. Регламент Комісії ЄС № 408788 від 30 листопада 1988 року про застосування статті 85 (3) Римського договору до окремих видів франшизних угод. Вилучено з https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31988R4087.
  3. Корзун В. (2005). ФРАНЧАЙЗИНГ В ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА. Журнал международного права и международных отношений, (4), 8–11. Вилучено з https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/23934/1/2005_4_JILIR_korzun_r.pdf.
  4. Регламент Комісії ЄС №330/2010 від 20 квітня 2010 року про застосування пункту 3 статті 101 Договору про функціонування Європейського Союзу до категорії вертикальних угод та узгоджених дій. Вилучено з https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN.
  5. OHINOK S. (2015) STATE REGULATION OF FRANCHISING IN THE EU MEMBER COUNTRIES. Baltic Journal of Economic Studies, (1), 137–140. Вилучено з https://cyberleninka.ru/article/n/state-regulation-of-franchising-in-the-eu-member-countries/viewer