ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Психологічні та соціологічні науки

УМОВИ І СПОСОБИ КОНСТРУКТИВНОГО ВИХОДУ ОСОБИСТОСТІ ЗРІЛОГО ВІКУ ІЗ ВІКОВОЇ КРИЗИ

Руслан Тетюк
Західноукраїнський національний університет
Про автора
Оксана Фурман
Західноукраїнський національний університет
Про автора
Дата публікації листопад 11, 2020
Ключові слова
  • криза; вікова криза; конструктивний вихід із кризи; подолання кризи; зрілий вік
Як цитувати
Тетюк, Р., & Фурман, О. (2020). УМОВИ І СПОСОБИ КОНСТРУКТИВНОГО ВИХОДУ ОСОБИСТОСТІ ЗРІЛОГО ВІКУ ІЗ ВІКОВОЇ КРИЗИ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. вилучено із https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2663-4139/article/view/5512

Анотація

EOI 10.11232/2663-4139.15.07

У даній статті описана проблема вікової кризи, її сутність та значення для людини; висвітлено основні фактори життєвого шляху особистості, які слід враховувати у процесі подолання кризи. Здійснено теоретичний аналіз конструктивного виходу із вікової кризи. Схарактеризовано специфіку конструктивного виходу особистості зрілого віку із вікової кризи.

 
Переглядів: 75

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Гасюк, М. Б. (2013). Стратегії реалізації життєвого шляху особистості в ранній дорослості. Актуальні проблеми психології: психологія особистості. Психологічна допомога особистості, (7), 207–214.
  2. Гасюк, М. Б. (2011). Життєтворчість як спосіб вирішення життєвої кризи особистості. Актуальні проблеми психології: психологія особистості. Психологічна допомога особистості, (4), 199–205.
  3. Гринів, О. (2013). Конструктивне подолання життєвих криз як детермінанта психологічного благополуччя особистості в ранній дорослості. Психологія особистості, (1), 173–179.
  4. Коваль, Н. А. (2012). Психологические факторы преодаления кризиса в зрелом возрасте. Социально-экономические явления и процессы, (2), 212–215.
  5. Паршина, Ю. А. Конструктивний вихід з кризи. Вилучено із https://nuczu.edu.ua/sciencearchive/Articles/ parshina/parshina03.pdf.
  6. Сельченок, К. В. (2000) Психология возрастных кризисов: хрестоматия (с. 560). Минск: Харвест.