ΛΌГOΣ.ONLINE (2020)
Економічні науки

ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Катерина Зелена
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Про автора
Лариса Сарбаш
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Про автора
Дата публікації листопад 14, 2020
Ключові слова
  • прибуток; групи резервів; фінансова діяльність; підтримка держави
Як цитувати
Зелена, К., & Сарбаш, Л. (2020). ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН. https://doi.org/10.36074/2663-4139.15.05

Анотація

DOI 10.36074/2663-4139.15.05

У статті  розглянуто холістичні підходи до дормування і постановки діагнозу, враховуючи всі особливості біомеханічної корекції тіла людини за допомогою, специфічних мануальних систем. Зазначається на особливості підходу остеопатичної корекції, як цілісного підходу до організму, а локальні проблеми певних регіонів.

 
Переглядів: 17

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

  1. Бланк, И.А. (2004). Финансовый менеджмент (2-е изд., перераб. и доп.). Киев: Эльга, НИКА-Ценнтр.
  2. Осовська, Г.В., Юшкевич, О.О. & Завадський, Й.С. (2007). Економічний словник. Київ: Кондор.
  3. Поддєрьогін, А.М., Білик, М.Д. & Буряк, Л.Д. (2013). Фінанси підприємств (8-е вид., перероб. і доп.). Київ: КНЕУ.
  4. Податковий кодекс України 2755-VI підстава - 821-IX (2020). Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
  5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від № 73 (2019). Вилучено із https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
  6. Рябенко, Г.М. (2012). Шляхи покращення фінансового стану підприємства. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка», (7). Вилучено із http://www.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/inek/2012_7/105.pdf.
  7. УНІАН Інформаційне агентство Вилучено із https://www.unian.ua/economics/finance/10948631-v-ukrajini-pid-chas-karantinu-zakrilasya-mayzhe-tretina-pidpriyemstv-infografika.html
  8. Рубрика все по поличках. Вилучено із https://rubryka.com/article/state-support-business/